Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma: 2007/110
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2007.09.26.
Iktatószám: 14858/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		####110-D.rtf#### 

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA
KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (14858/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.448/6/2007.

Tárgy: a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás a Magyar Államkincstár közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85., a továbbiakban: kezdeményező) által a Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4., a továbbiakban: ajánlatkérő) „UPS-berendezések teljesítményének bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárást megszünteti.
Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai és ajánlatkérő nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg:
Ajánlatkérő 2007. július 19-én tájékoztatta a Döntőbizottságot arról, hogy hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indít a rendelkező részben meghatározott beszerzés tárgyában, a Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja alapján. Ajánlatkérő mellékelte az ajánlattételi felhívását, ajánlattételre az Extor Kft.-t hívta fel.
Ajánlatkérő közölte, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott területi szerveinél az informatikai hálózat olyan mértékű bővítése következett be, ami a jelenleg üzemelő szünetmentes berendezések túlterhelt állapotát idézte elő. A biztonságos üzemvitel érdekében szükséges az UPS-berendezések teljesítményének növelése a felhívásában meghatározott teljesítési helyeken. Ajánlatkérő az eljárásfajta választását azzal indokolta, hogy a szünetmentes áramellátást biztosító berendezéseket részére korábban az Extor Kft. szállította, az eszközök bővítése tárgyában az Extor Kft. kizárólagos joggal rendelkezik. Ajánlatkérő a kizárólagos jog alátámasztására becsatolta az AEG Power Supply Systems GmbH által kiállított azon nyilatkozatot, mely szerint az Extor Elektronikai Kft. 2004. január 1-jétől kezdődően kizárólagos joggal rendelkezik a termékei értékesítésére (áramellátó berendezések), termékei tartalék alkatrészeinek értékesítésére, termékei karbantartására, szerviztevékenységére, az AEG SVS szerviz teljes támogatásával Magyarországon.
Ajánlatkérő ajánlattételi felhívása c) pontjában határozta meg beszerzése tárgyát, mely szerint a jelenleg üzemelő szünetmentes áramellátó berendezéseket kell bővíteni 30 perc áthidalási idővel, SNMP-kártyával. Ajánlatkérő 15 bővítési helyszínt határozott meg, négy esetben AEG Protect C 10000VA specifikációval, tizenegy esetben AEG Protect C 6000VA specifikációval adta meg a bővítendő szünetmentes áramellátó berendezést. Ajánlatkérő felhívásában megállapította a részvételi feltételeket, az alkalmassági követelményrendszerét, közölte, hogy a bírálat szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A felhívásban rögzítésre került a közbeszerzési eljárás lefolytatásának menete, az ajánlattételi határidő, a tárgyalás lefolytatásának alapvető szabályai, az első tárgyalás, az eredményhirdetés időpontja, a szerződéskötés tervezett időpontja.
Ajánlatkérő arról is tájékoztatta – felhívást követően – a Döntőbizottságot, hogy a készülékek üzemeltetését és a berendezések karbantartását is az Extor Kft. végzi, 2004-ben lefolytatott közbeszerzési eljárása eredményeként. Ajánlatkérő szerint az Extor Kft. kizárólagos jogosítványa a bővítésre fennáll. Ajánlatkérő hangsúlyozta nem új eszközök beszerzése valósul meg, hanem a jelenleg is meglévő berendezések teljesítményének fokozása. Ajánlatkérő becsatolta az Extor Kft.-vel kötött karbantartási és szervizszerződését.
A Döntőbizottság elnöke DT.590/4/2007. szám alatt ajánlatkérő közbeszerzési eljárásával szemben hivatalból megindította a Döntőbizottság eljárását. Közölte, hogy a rendelkezésére bocsátott iratokból nem állapítható meg a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásfajta alkalmazásának és az ajánlattételi felhívásnak jogszerűsége.
Indítványozta, hogy az eljáró tanács vizsgálja meg a választott eljárásfajta alkalmazásának jogalapját és az ajánlattételi felhívás jogszerűségét.
Ajánlatkérő írásbeli észrevételében kérte a jogorvoslati eljárás megszüntetését. Előadta, hogy a Magyar Allamkincstár meglévő UPS-berendezései AEG SVS gyártmányúak, az ajánlattételi felhívásában tételesen felsorolt AEG SVS gyártmányú UPS-ek bővítésére kérte az ajánlat benyújtását. Ajánlatkérő érvényes karbantartási és szervizszerződéssel rendelkezik az Extor Kft.-vel, mely szerződésnek részét képezi a meglévő UPS- berendezések teljesítményének bővítése is. E bővítés, teljesítménynövelés nem jelenti új készülék beszerzését, hanem a meglevő készülék bizonyos paramétereinek megváltoztatását. A készülékek meglévő egyedi jellegét jelző adatok (pl. gyári szám) nem változnak. Ajánlatkérő szerint a fentiekből megállapítható az Extor Kft. kizárólagos jogosultsága a bővítés elvégzésére.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását lefolytatta, az eljárás nyertese az Extor Elektronikai Kft. lett.
A Döntőbizottság először az ajánlatkérő által választott eljárásfajta jogalapját vizsgálta.
A Döntőbizottság szerint az alábbi indokokra tekintettel fennállnak az ajánlatkérő által választott eljárásfajta alkalmazásának a feltételei.
A Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja szerint az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni.
Ajánlatkérő a választott eljárásfajta jogalapját kizárólagos jogra alapította. 
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásának tárgya a szervezeti egységeinél meglévő AEG SVS gyártmányú, a felhívásban meghatározott szünetmentes áramellátó berendezések bővítése.
A Döntőbizottság a becsatolt okirati bizonyítékok, különösen az AEG SVS Power Supplay Systems GmbH fentiekben ismertetett nyilatkozata alapján megállapította, hogy a beszerzés tárgyát képező szünetmentes tápegységek vonatkozásában az Extor Kft.-nek Magyarországon kizárólagos joga áll fenn. Ez a kizárólagos jog széles körű jogosítványokat foglal magába, ez biztosítja az Extor Kft. részére, hogy elvégezze a termékek karbantartását, szerviztevékenységét és értékesítési tevékenységet is végezzen. A 2005. január 14-én 3 éves időtartamra kötött karbantartási és szervizszerződésben a szerződő felek meghatározták az Extor Kft. által elvégzendő szolgáltatásokat. A szerződés 4. sz. mellékletében részletezték a szerviz fajtáit, ezek között megjelölésre került a módosítás, bővítés is. A Döntőbizottság megítélése szerint a fenti okirati bizonyítékokra tekintettel megalapozottan vonható le az a következtetés, hogy a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás az AEG SVS gyártmányú szünetmentes tápegységek bővítésének elvégzésére az e készülékekre, ilyen tevékenységre is kiterjedő kizárólagos joggal rendelkező Extor Kft. jogosult.
A Döntőbizottság megvizsgálta ajánlatkérő ajánlattételi felhívását és azt a Kbt. rendelkezéseinek megfelelőnek ítélte.
A Döntőbizottság Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a fenti indokokra tekintettel a Kbt. 340. § (2) bekezdés b) pontja alapján a kezdeményezés körében megállapított jogsértés hiányára tekintettel a jogorvoslati eljárást megszüntette.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja és a 341. § (6) bekezdése alapján rendelkezett az eljárási költségek viseléséről.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2007. augusztus 17.

Dr. Nagy Gizella s. k.,       Fábián Péter s. k.,
  közbeszerzési biztos          közbeszerzési biztos

 Dr. Cseh Tamás s. k., 
közbeszerzési biztos