Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma: 2007/116
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2007.10.10.
Iktatószám: 15761/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA
KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (15761/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: 436/16/2007.

Tárgy: Morvayné dr. Vígh Katalin a Közbeszerzések Tanácsa tagja hivatalból történő jogorvoslati eljárás kezdeményezése a Budmárk Kft. ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság Morvayné dr. Vígh Katalin a Közbeszerzések Tanácsa tagja (1054 Budapest, Alkotmány u. 5. sz., a továbbiakban: hivatalból kezdeményező) kezdeményezése, továbbá a Döntőbizottság hivatalból történő kiterjesztése alapján a Budapest XXI. Kerületi Önkormányzat Oktatási Szolgáltató Intézmény (1212 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 59/A sz., a továbbiakban ajánlatkérő) valamint a Budmárk Kft. (1212 Budapest, Szent László u. 16. sz., képviseli: dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, (1132 Budapest, Visegrádi u. 60. 1/4. sz., ügyintéző: dr. Bócsi Szabolcs ügyvéd, a továbbiakban: kérelmezett) ellen az ajánlatkérő „élelmiszerek adásvételére vonatkozó szállítási szerződés 16. termékcsoport” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában folyamatban levő jogorvoslati eljárásban megállapítja, hogy a kérelmezett megsértette a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 1. § (1) bekezdését, továbbá, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 252. §-ra tekintettel a Kbt. 83. § (6) bekezdését, a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontjára tekintettel a Kbt. 81. § (3) bekezdését és 91. § (1) bekezdését. A Döntőbizottság ezért kérelmezettel és ajánlatkérővel szemben fejenként 500 000 Ft-500 000 Ft, azaz ötszázezer-ötszázezer forint bírságot szab ki.
A Döntőbizottság kötelezi kérelmezettet és az ajánlatkérőt, hogy a bírságot a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közbeszerzések Tanácsa MÁK 10032000-01720361-00000000 bankszámlájára fizesse be.
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai, a hivatalbóli kezdeményezés, a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg.
A Budapest XXI. Kerületi Önkormányzat Oktatási Szolgáltató Intézmény ajánlati felhívása a Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt eljárás megindítására 2007. február 12-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítő 18. számában K. É.  – 26803/2006. szám alatt.
A felhívás II.1.7) pontja szerint a részekre történő ajánlattétel megengedett egy vagy több részre.
A II.2.1. pont szerint a teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben): a dokumentációban specifikált élelmiszerek beszerzése, 17 termékcsoportban.
A 16. csoport: konzerváru.
A II.3) pont szerint a szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje: 2007. május 3.
A III.2.1) pont tartalmazta az ajánlattevőre és az alvállalkozókra vonatkozó kizáró okokat, a III.2.2) pont a gazdasági és pénzügyi alkalmasság feltételeit és a kapcsolódó igazolási módokat.
A III.2.3) pont tartalmazta a műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelményeit és a kapcsolódó igazolási módokat, így – többek között – az ajánlatkérő kérte a következő alkalmasság igazolási módot a 2. francia bekezdésben:
„A Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pontja szerinti termékleírás.
A termékleírást gyártmánylapcsatolással kérjük teljesíteni. A 7. csoport esetében eredetet vagy származást igazoló dokumentumot kérünk csatolni. Nem felel meg az ajánlattevő, ha nem csatolja a gyártmánylapot vagy a 7. csoport esetében az eredetet vagy származást igazoló dokumentumot, és az ezeken szereplő adatok nem felelnek meg a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt feltételeknek.”
A IV.2.1) pont szerint a bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
A IV.3.6) pont szerint az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.
A VI.3.1) pont szerint az ajánlatkérő hiánypótlást teljes körben biztosít a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint.
A VI.10) pont szerint az ajánlat benyújtásával kapcsolatos információkat (csomagolás, felirat késedelmes benyújtásával kapcsolatos eljárás, felelősség stb.) a dokumentáció tartalmazza. A dokumentációban szereplő feltételeknek nem megfelelő ajánlatot ajánlatkérő nem fogadja el.
Ajánlatkérő dokumentációt is készített, amely tartalmazta a részletes ajánlati feltételeket, az alapvető információkat, az ajánlattevőknek szóló utasításokat, a szerződéses feltételeket, valamint az 1. sz. mellékletben a részletes specifikációt.
A specifikáció 16. termékcsoportjában, a 292. sz. alatt tartalmazta a gyümölcslé sűrítmény 100%-os (narancs, ananász) terméket.
A dokumentáció 5. oldalán, a 4. pontban ajánlatkérő meghatározta az ajánlat kötelező tartalmát és ezen belül az ajánlott termék részletes ismertetését a következők szerint.
„aa) A termékek alapvető jellemzőinek rövid leírása.
ab) Az ajánlattevő által szállított termékek, vagy nyújtott járulékos szolgáltatás tekintetében vállalt szavatossági, illetve jótállási feltételek ismertetése (időtartama, tartalma, rendelkezésre állási készség stb.).”
A 6. pontban az ajánlatkérő a műszaki alkalmasság igazolása céljából a Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pontja szerinti termékleírást írt elő, melyet gyártmánylap csatolással teljesítendő.
A dokumentáció 9. oldalán, a 9. pontban arra hívta fel a figyelmet, hogy az ajánlat nyelve kizárólag magyar, a 10. oldalon pedig a 13. pontban, az ajánlatok tartalmi felsorolásánál a „rövid termékleírás” megjelölést kiegészítette a „gyártmánylap csatolása” megjegyzéssel.
A 23. pontban az ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A szállításiszerződés-tervezet (kivétel I., II., III., IV. termékcsoportok) 1.1. pontja szerint a szállító által szállítandó áruknak meg kell felelniük a jelen szerződés 2. számú melléklete szerinti specifikációnak valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában, valamint szállítónak a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában szerepelnek.
Az ajánlattételi határidőre a 16. termékcsoportban a kérelmezett és a Natur-Rost Kft. nyújtotta be ajánlatát. A kérelmezett ajánlatának 90. oldalán nyilatkozatot tett a Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pontja szerinti termékleírásról, mely szerint a kérelmezett csatolja ezen gyártmányleírásokat. A kérelmezett ajánlatának 300. oldalán szintén nyilatkozatot tett a termékekről a Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pontja alapján, mely tartalmazta – többek között – hogy a megajánlott termékek első osztályúak és megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv és a jogszabályokban előírt követelményeknek. Továbbá e nyilatkozat tartalmazta, hogy ennek igazolására csatolja a gyártmánylapokat, melyek tartalmazzák a termékek rövid leírását.
A kérelmezett ajánlatában a 292. sz. termék (16. termékcsoport) vonatkozásában az izraeli Gat Foods cég részéről termékleírást, illetve gyártmánylapot nem csatolt.
A Natur-Rost Kft. ajánlatában a Gat Foods cég részéről termékleírást, illetve gyártmánylapot nem csatolt.
Az ajánlatkérő két alkalommal biztosított hiánypótlást. Először 2007. április 12-én április 17-i határidővel hívta fel az ajánlattevőket, így a kérelmezettet és a Natur-Rost Kft-t is – többek között – gyártmánylapok becsatolására. A kérelmezett határidőben a hiánypótlásnak a 16. termékcsoport 292. termékére vonatkozóan akként tett eleget, hogy a magyarországi forgalmazó ALBORELLO ’99 Kft. narancs 1 + 4 koncentrátumra vonatkozó tanúsítványát csatolta be magyar nyelven. A Natur-Rost Kft. 2007. április 17-i hiánypótlásában a hiánypótlási felhívásra szintén az ALBORELLO ’99 Kft. narancs 1+4 koncentrátumra vonatkozó tanúsítványát csatolta be magyar nyelven, valamint csatolta ajánlatának 75. oldalán a Gat Foods cég 1+8 narancsital termékére vonatkozó termékleírást angol nyelven, ajánlatának 76. oldalán ugyanezen cég 1 + 8 ananászitalra vonatkozó termékleírását angol nyelven.
Az ajánlatkérő 2007. április 23-án arról értesítette az ajánlattevőket, hogy mivel szinte mindegyik ajánlatban fellelhetőek kisebb-nagyobb formai, tartalmi hiányosságok, ezért elkerülendő az ismételt közbeszerzési eljárást további lehetőséget ad hiánypótlásra.
Az ajánlatkérő 2007. április 23-i ismételt hiánypótlási felhívásában – 2007. április 25-i határidővel – a kérelmezettet a teljes körben kitöltött szállításiszerződés-tervezet benyújtására és a 2. termékcsoport 292. sorszámú tételére vonatkozó gyártmánylap ismételt becsatolására hívta fel, azzal az indokkal, hogy a beadott gyártmánylap nem elfogadható, mert nem felel meg a kért termék meghatározásának. Az ajánlatkérő a Natur-Rost Kft.-t is felhívta – többek között – a 292. sz. tételre vonatkozó gyártmánylap becsatolására. Az ajánlatkérő képviselője 2007. április 25-én felvett jegyzőkönyvben rögzítette, hogy a kérelmezett képviselője telefonon kérte, hogy egy hiányzó gyártmánylapot faxon, fénymásolatban elküldhessen, melyet az ajánlatkérő engedélyezett. A kérelmezett 2007. április 25-én faxon – a kísérőiratban gyártmánylap megjelöléssel – az ajánlatkérő részére megküldte a Grand Gold gyümölcssűrítmény (narancs és ananász 100%-os) magyar nyelvű termék specifikáció című dokumentumokat, melynek alján a Gat Foods cég bélyegzője és 3 képviselőjének aláírása szerepel, valamint a Grand Gold gyümölcsital-sűrítmény (narancs és ananász) árucímkéket szintén magyar nyelven.
Az ajánlatkérő a 2007. április 27-ei halasztott időpontban tartott eredményhirdetésen a Natur-Rost Kft. ajánlatát a 11. és 16. termékcsoportokban a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) alapján érvénytelenné nyilvánította, mivel nem csatolta a gyártmánylapokat, a 16. termékcsoportban a kérelmezett ajánlatát érvényesnek fogadta el és a kérelmezettet hirdette ki nyertesnek. A nyertes ajánlat a 16. termékcsoportra bruttó 4 218 716 Ft árat tartalmazott.
A kezdeményező 2007. július 24-én benyújtott és a jogorvoslati tárgyaláson pontosított kezdeményezésében előadta, hogy a kérelmezett feltételezhetően a Kbt. 1. § (1) bekezdését megsértve járt el a fenti közbeszerzési eljárás során
A kezdeményezőnek előadta, hogy a Natur-Rost Kft. beadványából szerzett tudomást 2007. július 17-én arról, hogy, hogy a kérelmezett olyan magyar fordítású termékleírást csatolt ajánlatához, melyhez hozzámásolta a Gat Foods cég bélyegzőjét, valamint a cég 3 képviselőjének aláírását, ezzel álláspontja szerint a kérelmezett megsértette a verseny tisztaságára vonatkozó alapelvet. Ezen dokumentummal megtéveszthette az ajánlatkérőt és versenyhátrányba hozta a versenytársakat. Ez a jogsértés különösen a Natur-Rost Kft.-t érintette, akinek alacsonyabb összegű vételáron tett ajánlata – magyar nyelvű termékleírás illetve gyártmánylap hiányában – érvénytelen lett, a kérelmezett ajánlata az általa „összeszerkesztett” termékleírásnak köszönhetően viszont érvényes lett. A kezdeményező kérte, hogy a Döntőbizottság a megállapított jogsértéssel arányos jogkövetkezményt alkalmazzon a Kbt. 340. §-a alapján, vegye figyelembe, hogy a kérelmezettel szemben jogsértés megállapítására még nem került sor. A kezdeményezéshez csatolta a Natur-Rost Kft. képviselőjének 2007. július 17-i és 24-én érkeztetett bejelentését, a Gat Foods cég magyarországi képviselőjének, a Grand Gold Kft. nyilatkozatát, mely szerint csak angol nyelvű specifikációt nyújt a vevőinek, a Gat Foods cég Pineapple Drink 1 + 8 angol nyelvű termékspecifikációját, ajánlatkérő 2007. április 23-i hiánypótlási felhívását, az összegezést az eljárásról.
A kérelmezett észrevételében kérte jogsértés hiányára hivatkozva az eljárás megszüntetését.
Előadta, hogy a 16. termékcsoportra elsőként egy angol nyelvű termékleírást (gyártmánylapot) csatolt be az ajánlatkérő részére. Az angol nyelvű termékleíráson feltüntetett termék (Pineapple Drink 1 + 8) maradéktalanul megfelelt az ajánlatkérő által az eljárásban előírt műszaki alkalmassági feltételeknek, azaz annak a követelménynek, hogy az érintett gyümölcslésűrítményből 100%-os gyümölcsnektárt lehessen készíteni víz hozzáadásával. E nyilatkozatát kiegészítette, hogy eredetben nem, csak faxmásolatban állt ezen angol nyelvű termékleírás a rendelkezésére.
Közölte, hogy mivel a kérelmezettnek nem volt lehetősége becsatolni a termék forgalmazójának magyar nyelvű, illetve magyar nyelvre lefordított termékleírását, saját maga fordította le – változatlan tartalommal – magyar nyelvre a termékleírás azon részét, amely a Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pontja szerinti műszaki alkalmassági feltétel igazolásához szükséges volt. Ténybeli szempontból nem vitatta, hogy az által készített fordításhoz hozzáfénymásolta az izraeli cég képviselőinek aláírását, pecsétjét.
A kérdéses termék műszaki megfelelőségét (műszaki paramétereinek valódiságát) ugyanis az angol nyelvű okirat igazolja, mely okirat változatlan tartalmú magyar nyelvű változata szükségszerűen ugyancsak az eredeti műszaki paramétereket tartalmazza, függetlenül attól, hogy a fordítást ki készítette. Megjegyezte e körben az is, hogy a kérelmezett által becsatolt magyar nyelvű termékleírás formailag oly mértékben eltér az eredeti angol nyelvű irattól, hogy már e körülmény is eleve kizárja a kezdeményező és a Natur-Rost Kft. által vélelmezett azon szándékot, amely szerint a kérelmezett a magyar nyelvű okirat becsatolásával az ajánlatkérő megtévesztésére törekedett volna.
Az ajánlatkérő nyilatkozata szerint az ajánlati felhívásban és a dokumentációban a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, azaz az élelmiszerekről szóló törvény előírásai szerinti tartalommal várták el a termékleírás illetve a gyártmánylap megadását az ajánlattevőktől.
A Döntőbizottság a Kbt. 334. § (1) bekezdése alapján hivatalból kiterjesztette vizsgálatát arra, hogy az ajánlatkérő megsértette-e a Kbt. 83. § (6) bekezdését azzal az eljárásával, hogy a hiánypótlást a 16. termékcsoport 292. sz. termék gyártmánylapjára vonatkozóan ismételten lehetővé tette, továbbá érvényesnek minősül-e a nyertesként kihirdetett kérelmezetti ajánlat, az ajánlatkérő megsértette-e a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontjára tekintettel a Kbt. 81. § (3) bekezdését és Kbt. 91. § (1) bekezdését.
Az egyéb érdekelt Natur-Rost Kft. a hivatalból kezdeményezés kapcsán az alábbi észrevételeket terjesztette elő.
Álláspontja szerint a Budmárk Kft. a jogsértést azzal követte el, hogy bár a hivatkozott angol nyelvű termékleírásról ő készítette el a fordítást, abból ez nem derül ki, hanem az, mintha a fordítást a Gat Foods cég készítette volna el, hiszen az aláírások, a dátumok és a pecsét megegyezik az angol nyelvű dokumentum adataival.
Az egyéb érdekelt észrevétele szerint a valóságtól eltérő közlési módra tekintettel a Budmárk Kft. a hamis adatszolgáltatást tett.
Ugyanakkor az egyéb érdekelt álláspontja szerint a Budmárk Kft. megsértette a Kbt. 1. § (1) bekezdését is, hiszen így a saját ajánlatát az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételei szerinti módon a hiánypótlásnak megfelelően a forgalmazótól származott dokumentumnak feltüntetve az ajánlatkérő számára be tudta nyújtani. Ugyanakkor a hiánypótlási felhívásból tudta, hogy a Natur-Rost Kft. nem tudott beszerezni olyan forgalmazótól származó termékleírást, amely magyar nyelvű lett volna.
Az egyéb érdekelt álláspontja szerint amennyiben a Budmárk Kft. ezen jogsértő cselekményével a verseny tisztaságát nem sérti, akkor az ő ajánlata érvénytelenségére tekintettel ezen termékcsoportra vonatkozó eljárás érvénytelen lett volna, így az egyéb érdekeltnek módja lett volna megismételt eljárásban a hiteles fordítás révén az ajánlatát érvényes formában benyújtania. Az egyéb érdekelt álláspontja szerint ajánlatkérő törvényesen járt el, mivel nem volt elvárható tőle, hogy a több, mint 300 termékspecifikáció átvizsgálása közben fel tudja tárni, hogy az adott 292. tételszámú termékre vonatkozó specifikáció nem megfelelő aláírásokat tartalmaz. Az ajánlatkérőnek csak arról kellett meggyőződnie, hogy a termékleírás magyar nyelvű-e és arról a termékről készült-e, amelyet az ajánlati dokumentációban specifikált. Az egyéb érdekelt arra is hivatkozott és erre vonatkozóan csatolt a 292. termék tételszámra vonatkozó hiteles fordítást, hogy a Budmárk Kft. az angol nyelvű termékleírást hiányosan fordította le, ugyanis a bétakarotin összetevő termék elem a Budmárk Kft. fordításából kimaradt. Erre tekintettel is álláspontja szerint ez a hamis adatszolgáltatás tényét alátámasztja.
Az ajánlatkérő nyilatkozatában a hiánypótlással kapcsolatos jogsértést elismerte és kérte figyelembe venni a beszerzés sürgősségéhez fűződő érdekét és szándékosságának hiányát.
A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai, a felek írásbeli és tárgyaláson tett nyilatkozatai valamint a Döntőbizottság hivatalból kiterjesztése alapján megállapította, hogy a kezdeményező hivatalbóli kezdeményezése megalapozott.
Ajánlatkérő a Kbt. VI. fejezet szerinti nyílt eljárást folytatott le.
A Kbt. 252. §-a szerint a nyílt eljárásra a IV. fejezet 3. címének szabályait (48–99. §) – a 23. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni.
A Kbt. 1. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerződés megkötését is – az ajánlatkérő köteles biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát. A Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. A Kbt. 81. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
A Kbt. 83. § (6) bekezdése szerint, ha az ajánlatkérő több hiánypótlást biztosít, a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. A Kbt. 81. § (2) bekezdése szerint az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő, valamint – ha ezt az ajánlatkérő előírta – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőrizni lehet.
A Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A Kbt. 91. § (1) bekezdése szerint az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 57. § (2) bekezdésében meghatározott bírálati szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
A Döntőbizottság először azt vizsgálta, hogy az ajánlatkérő jogszerűen járt-e el, amikor felhívta a kérelmezettet a 16. termékcsoport 292. sz. termék gyártmánylapjára vonatkozóan annak az első hiánypótlás során nem megfelelő teljesítése után annak újra történő benyújtására.
A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő már a kérelmezett által és az első hiánypótlásra benyújtott 292. sz. termékre vonatkozó termékleírást a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontjára tekintettel nem fogadhatta volna el, ugyanis a vonatkozó termékleírás nem felelt meg az ajánlati felhívás és a dokumentáció gyártmánylapra vonatkozó előírásának.
Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. tv. 5. § (1) bekezdése szerint az élelmiszer-előállítónak és a vendéglátónak az általa előállított élelmiszerekről gyártmánylapot kell vezetnie:
(2) a gyártmánylapnak tartalmaznia kell:
a) az élelmiszer egységnyi mennyiségre, illetve adagra számított anyagösszetételét,
b) az előállítási eljárás rövid leírását,
c) az élelmiszer összetételi jellemzőit.
(3) A gyártmánylap vezetése alól külön jogszabály felmentést adhat, illetve a gyártmánylap tartalmát a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően állapíthatja meg. Az élelmiszertörvény szerint nem a forgalmazótól származó, hanem a gyártó által kiadott gyártmánylap minősül formai, tartalmi szempontból a megfelelő igazolási módnak.
A kérelmezett a magyarországi forgalmazó, azaz az ALBORELLO ’99 Kft. koncentrátumra vonatkozó tanúsítványát csatolta be, mely az ajánlatkérő előírásának nem felelt meg. Az ajánlatkérő hiánypótlási felhívásában foglaltak szerint az nem felelt meg a kért termék meghatározásának. Ennek megfelelően a kérelmezett ajánlatát az ajánlatkérőnek érvénytelenné kellett volna nyilvánítania, így az jogsértően a Kbt. 91. § (1) bekezdésébe ütközően lett ezen termékcsoport nyertese.
Az ajánlatkérő jogsértően járt el, amikor a Kbt. 83. § (6) bekezdésébe ütköző módon a másodszori, ugyanazon tárgykörben történő, azaz a gyártmánylapra vonatkozó hiánypótlásra felhívta.
A Döntőbizottság azt is megállapította, hogy a kérelmezett azzal, hogy a Grand Gold cég termékleírásának adatait, illetve azoknak egy részét lefordította és a vonatkozó fordításhoz a cég bélyegzőjét, valamint három tisztségviselőjének aláírását hozzámásolta, a Kbt. 1. § (1) bekezdése szerinti verseny tisztaságát sértő eljárást valósított meg. Ez a fordítás úgy tűnhet fel, mintha a Grand Gold cég által magyar nyelven kiadott és ellenjegyzett termékleírásról lett volna szó, s amellyel a kérelmezett ajánlatát érvényesnek kívánta elfogadtatni. Ajánlatkérő a becsatolt okiratra tekintettel nem nyilvánította érvénytelenné a gyártmánylap hiánya miatt az ajánlatát.
A Döntőbizottság erre tekintettel úgy ítélte meg, hogy megállapítható a verseny tisztaságának megsértése a kérelmezett részéről. A verseny tisztasága feltételezi, hogy az ajánlattevők betartják az alapvető követelményeket, nem csatolnak be olyan okiratot, melyet a kiállítóként feltüntetett nem adott ki. A verseny tisztaságát sértő cselekmény azzal a joghátránnyal is járt a jelen esetben, hogy a versenytárs, így a 16. termékcsoportban szintén ajánlatot benyújtó, azonban csak angol nyelvű termékleírást benyújtó Natur-Rost Kft. egyébként alacsonyabb vételárat tartalmazó kedvezőbb ajánlata a gyártmányleírás magyar nyelvű fordításának elmaradása miatt érvénytelennek minősült. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérőnek a Kbt. fenti szabályai szerint az igazolások ellenőrzésére is van lehetősége. Ajánlatkérő ezen a Kbt. szerinti lehetőséget azonban elmulasztotta, mivel megállapítható volt, hogy a Natur-Rost Kft. által benyújtott eredeti angol nyelvű termékleírás és a kérelmezett által becsatolt fordítás mind adataira vonatkozó tartalmát illetően, mind pedig formáját illetően egyértelműen eltér egymástól.
A Döntőbizottság a fentiek szerint a Kbt. 318. § (1) bekezdés szerint biztosított jogkörében eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés c) pontja alapján megállapította a jogsértést és a Kbt. 340. § (3) bekezdés e) pontja alapján bírságot szabott ki, illetve a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja alapján rendelkezett a költségek viseléséről a Kbt. 341. § (6) bekezdése szerint.
A Kbt. 340. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság a határozatát a Közbeszerzések Tanácsa nevében hozza meg. Ennek során az e §-ban meghatározott jogkövetkezményeket együttesen is alkalmazhatj a. A Kbt. 341. § (3) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetőleg a bírság összegének megállapításában az eset összes körülményét – így különösen a jogsérelem súlyát, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértőnek az eljárást segítő együttműködő magatartását – veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.
A Kbt. 341. § (4) bekezdés, a Kbt. 340. § (3) bekezdésének e) pontja, valamint (4)–(6) bekezdése szerinti bírság mértéke a közbeszerzés értékének legfeljebb harminc százaléka lehet.
A Döntőbizottság a jelen esetben indokoltnak tartotta bírság kiszabását tekintettel arra, hogy a kérelmezett a Kbt. alapelvi rendelkezését a verseny tisztaságát sértette meg, méghozzá súlyos jogsértést követett el. Az ajánlatkérő pedig olyan ajánlatot hirdetett ki nyertes ajánlatként, mely érvénytelennek minősül.
A Döntőbizottság a bírság mértéke vonatkozásában figyelembe vette a beszerzés rendkívül alacsony értékét, ugyanakkor azt a tényt, hogy a megkötött szerződésre a jogsértések már nem reparálhatóak. Mindezen körülményekre és a jogsértés súlyosságára tekintettel a Döntőbizottság indokoltnak tartotta magasabb mértékű bírság kiszabását.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.
Budapest, 2007. augusztus 31.

  Dr. Csanádi Péter s. k.,	 Hámori András s. k.,
	közbeszerzési biztos	közbeszerzési biztos 

   Dr. Nagy Gizella s. k., 
közbeszerzési biztos