Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma: 2006/103
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2006.09.06.
Iktatószám: 19419/2006
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		####103-D.rtf#### 

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA
KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG
(19419/2006)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz: D.502/6/2006.

Tárgy: a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal hivatalbóli eljáráskezdeményezése az Újlőrincfalva Község Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz., a továbbiakban: közigazgatási hivatal) által az Újlőrincfalva Község Önkormányzata (3387 Újlőrincfalva, Kossuth út 26. sz., a továbbiakban: ajánlatkérő) „sportpálya-kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárásban az eljárás kezdeményezésének helyt ad, és megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 300. § (1) bekezdését.
Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A Fővárosi Bíróság a jelen ügyben a 13. Kpk. 45.002/2006/5. alszámú és 2006. július 2-án kelt és jogerős végzésével a Döntőbizottság D.727/5/2005. alszámú és 2005. október 10-én kelt határozatát hatályon kívül helyezte, és a Döntőbizottságot a közigazgatási hivatal eljárás kezdeményezésének érdemi elbírálására kötelezte. A Fővárosi Bíróság a jogsértés időpontját 2005. június 27-ében jelölte meg azzal, hogy bár az ajánlatok 2005. június 24-én beérkeztek, de érdemi intézkedés csak 2005. június 27-én történt, ezért a jogsértés 2005. június 27-én valósult meg. A jogsértés időpontjára figyelemmel a közigazgatási hivatal a jogsértés megtörténtétől számított 90 napon belül kezdeményezte az eljárás lefolytatását, az nem késett el.
A Döntőbizottság a Fővárosi Bíróság végzésének megfelelően eljárva a közbeszerzési eljárásban keletkezett iratok, ajánlatkérő érdemi észrevétele alapján az alábbi tényállást állapította meg.
Ajánlatkérő 2005. május elején 3,9 M Ft-os támogatási szerződést írt alá sportpálya létesítésére.
Ajánlatkérő 2005. május 24-én közbeszerzési eljárás lefolytatásával kívánta kiválasztani a kivitelezőt, bár az eljárása nem tartozott a Kbt. 402. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott értékre figyelemmel a Kbt. hatálya alá.
Ajánlatkérő önként alkalmazott eljárása a Kbt. IV. Részében szabályozott Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli egyszerű eljárás.
Ajánlatkérő a kivitelező kiválasztása érdekében 2005. június 14-én négy cégnek küldte meg az ajánlattételi felhívását, az ajánlattétel időpontját 2005. június 24-e 12 órában jelölte meg.
A megadott időpontra csak két cég, a HOLDI Betontermékgyártó Kft. és a TISZA-BAU Kft. nyújtott be ajánlatot.
Ajánlatkérő a Kbt. előírását figyelmen kívül hagyva, a két ajánlatot 2005. június 27-én 14 órakor a testületi ülésen felbontotta, és az ajánlatokat elbírálta.
Ajánlatkérő 2005. június 27-én a HOLDI Kft.-t hirdette ki 4 385 750 Ft összegben nyertesnek. A nyertes ajánlat ellenértékét a kapott 3,9 M Ft támogatás és 485 750 Ft saját erő biztosította. Ajánlatkérő a szerződést 2005. július 11-én megkötötte.
Ajánlatkérő és a HOLDI Kft. a július 11-én megkötött szerződést közös megegyezéssel megszüntette, és 2005. július 26-án az ajánlatkérő a sportpálya szerkezetének a kivitelezésével a HE-DO Kft.-t br. 3 500 000 Ft értékben, a járulékos munkák elvégzésével br. 885 750 Ft értékben a HOLDI Kft.-t bízta meg. A munkát 2005. szeptember közepén befejezték.
A közigazgatási hivatal az ajánlatkérő önkormányzat 2005. június 27-i döntéséről 2005. szeptember 15-én szerzett tudomást, amikor ajánlatkérőtől megkapta a 2005. június 27-i testületi döntést tartalmazó jegyzőkönyvet.
A közigazgatási hivatal 2005. szeptember 23-án kézben nyújtotta be a Döntőbizottságnak azt a beadványát, amelyben az ajánlatkérő eljárása ellen hivatalból eljárást kezdeményezett a Kbt. 327. § (1) bekezdés d) pontja szerinti jogkörében eljárva.
Az eljárást kezdeményező iratban a jogsértő esemény tudomásra jutásának időpontjául 2005. szeptember 15-ét jelölte meg, a jogsértő eseményként azt, hogy az ajánlatkérő 2005. június 27-én a két ajánlatot felbontotta, és eredményt hirdetett, s ezzel megsértette a Kbt. 300. § (1) bekezdésében előírt, a beérkezett ajánlatok felbontása nélküli újabb ajánlattételi felhívásra vonatkozó kötelezettségét.
Kérte a jogsértés megállapítását a Kbt. 340. § (2) bekezdés e) pontjára figyelemmel. A bírság kiszabását nem kérte, mert a szerződés értékét tekintve az építési beruházás egyébként nem tartozott volna a Kbt. hatálya alá.
Ajánlatkérő megismételte a korábbi jogorvoslati eljárásban tett érdemi észrevételét, az abban leírtakat fenntartotta, nem vitatta, hogy a terhére rótt jogszabálysértést megvalósította.
Előadta, hogy a tájékozatlansága miatt meghívásos eljárást kívánt lefolytatni, mert nem tudta, hogy a konkrét ügyben irányadó értékhatár miatt közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatnia.
Elismerte, hogy a Kbt. 300. § (1) bekezdésének a rendelkezését figyelmen kívül hagyta, és amikor a Kbt.-ben kötelezően előírt három ajánlat helyett csak két ajánlat érkezett be, a két ajánlatot 2005. június 27-én felbontotta, azokat elbírálta, ahelyett, hogy a két ajánlat felbontása nélkül új ajánlattételi felhívást küldött volna ki. A szerződést 2005. július 11-én megkötötte a nyertes ajánlattevővel.
Később a HOLDI Kft.-vel megkötött szerződést közös megegyezéssel megszüntették, és két céggel, a HOLDI Kft.-vel is, ismét leszerződött a sportpálya teljes kivitelezésére. A sportpálya 2005. szeptember közepén elkészült.
A bírság kiszabásának a mellőzését kéri, amelynek indoka az, hogy a 298 fős települési önkormányzat rossz anyagi helyzetben van.
A HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. egyéb érdekelt észrevétele az volt, hogy 2005. évben az ajánlattételi felhívásra a kapacitásának lekötöttsége miatt nem tett ajánlatot.
A Döntőbizottság megállapítja, hogy a Kbt. 2. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő a Kbt. szabályait önként alkalmazta, mert az önkormányzat a Kbt. alanyi hatálya alá tartozik, de az építési beruházás értéke miatt a Kbt. 402. §(4) bekezdés b) pontjában előírt nettó 10 M Ft-os értékhatár miatt a beszerzés nem tartozott volna a Kbt. tárgyi hatálya alá.
A Döntőbizottság elsődlegesen vizsgálta, hogy a hivatalból történt kezdeményezés az előírt határidőben történt-e.
„Kbt. 327. § (2) Az eljárás kezdeményezésére nyitva álló határidőre a 323. § (2)–(3) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak azzal az eltéréssel, hogy az (1) bekezdés b), c), e) és g) pontjában meghatározott szervezetek a jogsértés megtörténtétől számított egy éven túl, a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése esetében pedig a jogsértés megtörténtétől számított három éven túl nem kezdeményezhetnek eljárást.”
„Kbt. 323. § (2) A kérelem a jogsértés megtörténtétől számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig az eredményhirdetéstől számított nyolc napon belül nyújtható be. Ha a jogsértés a kérelmezőnek később jutott tudomására, a határidő a tudomásra jutással veszi kezdetét. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.”
A jogsértő esemény bekövetkezésének időpontja 2005. június 27-e 14 óra, amikor a döntésre jogosult képviselő-testület a 2005. június 24-én 12 órakor beérkezett két ajánlat felbontásáról döntött, annak ellenére, hogy a Kbt. 300. § (1) bekezdésének előírása az első ajánlattételi felhívásra vonatkozó rendelkezésében erre nem adott lehetőséget.
A jogsértő esemény bekövetkezésének időpontjáról való tudomásszerzés 2005. szeptember 15-e volt, a hivatalbóli eljárás kezdeményezése 2005. szeptember 23-a. E három időpontot figyelembe véve vizsgálta a Döntőbizottság az eljárás kezdeményezésének határidőben történő voltát a Kbt. 327. § (2) bekezdésére figyelemmel.
A Döntőbizottság az időpontokat összevetve megállapította, hogy a 2005. június 27-i időpontra figyelemmel a közigazgatási hivatal a rá irányadó 90 napos abszolút jogvesztő határidőn belül, és a 15 napos relatív jogvesztő határidőn belül kezdeményezett hivatalból eljárást ajánlatkérő eljárása ellen.
A 2005. június 27-éhez képest a 90 napos határidő 2005. szeptember 25-én járt le, így a 2005. szeptember 15-e a tudomásra jutás napjára figyelemmel a közigazgatási hivatal a 90 napos határidőn belül szerzett tudomást az általa jogsértőnek tartott eseményről, és a hivatalbóli eljárás kezdeményezése 2005. szeptember 23-án a 90 napon belül (88. nap) és a szeptember 15-éhez képest a 8. napon, a relatív jogvesztő határidőn belül történt meg.
A Döntőbizottság megállapítja, hogy a közigazgatási hivatal eljárást kezdeményező irata nem késett el, azt a Kbt. 327. § (2) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 323. § (2) bekezdésében előírt határidőben nyújtotta be a Kbt. 327. § (1) bekezdés d) pontjában az eljárás kezdeményezésére jogosult szervezetként.
A Döntőbizottságnak vizsgálni kellett azt is, hogy a Kbt. IV. részében meghatározott egyszerű eljárás lefolytatásánál az ajánlatok benyújtásakor ajánlatkérő a Kbt. előírásainak megfelelően járt-e el.
„300. § (1) Ha a 299. § (1) bekezdésének b) pontja vagy (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben nem nyújtott be legalább három ajánlattevő ajánlatot, az ajánlatok felbontása nélkül az ajánlatkérő újabb, a 299. § (1) bekezdésének b) pontja vagy (2) bekezdésének a) pontja szerinti ajánlattételi felhívásra köteles.
Ennek során azt az ajánlattevőt, aki ajánlatot nyújtott be, ismételten fel kell hívni ajánlattételre azzal, hogy a benyújtott ajánlat fenntartható, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívás feltételei időközben nem változtak meg. Ha az újabb ajánlattételi felhívás alapján ismételten nem nyújtott be legalább három ajánlattevő ajánlatot, az ajánlatkérő a benyújtott ajánlat, illetőleg ajánlatok alapján bírálhat.”
A Döntőbizottság megállapítja, hogy az ajánlattételi határidőben, 2005. június 24-én 12 órakor két ajánlat érkezett be az ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő 2005. június 24-én (péntek) az ajánlatokat nem bontotta fel. A 2005. június 27-én 14 órakor a döntésre jogosult képviselőtestület tagjaként, a testület megbízásából és jelenlétében, bontotta fel a két ajánlatot a polgármester, és ezt a két ajánlatot a testület megtárgyalta, majd kiválasztotta a nyertes ajánlattevőt.
A Kbt. 300. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, ha a Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárásnál – egyszerű közbeszerzési eljárásban – nem érkezett be legalább három ajánlattevőtől ajánlat, akkor az ajánlatok felbontása nélkül az ajánlatkérő újabb, a Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ajánlattételi felhívásra köteles. Ha az újabb ajánlattételi felhívás alapján ismételten nem nyújtott be legalább három ajánlattevő ajánlatot, csak akkor bírálhat az ajánlatkérő a benyújtott ajánlat, illetőleg ajánlatok alapján.
A Kbt. eme rendelkezéseire figyelemmel megállapítható volt, hogy a jelen esetben az ajánlatkérő csak akkor „bonthatta volna fel a két ajánlatot, ha az eljárása ismételt eljárás lett volna, és 2005. június 27-én 14 órakor az ismételt eljárásban beérkezett háromnál kevesebb – csak két darab ajánlatot – bontotta volna fel a döntésre jogosult képviselőtestület.
A jelen közbeszerzési eljárás azonban nem az ismételt ajánlattételi felhívás kiküldése után beérkezett két darab ajánlattal kapcsolatban felmerült teendők fázisában volt, hanem az ismételt ajánlattételi felhívás kiküldési kötelezettségét megelőző szakaszban. Ennek alapján a képviselőtestület 2005. június 27-én csak olyan döntést hozhatott volna, hogy a két darab ajánlatot nem bontja fel, és újabb ajánlattételi felhívást kell kiküldeni legalább három ajánlattevőnek, köztük a két ajánlatot benyújtónak is, mert ajánlatkérő a beszerzési szándékát fenntartotta.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés e) pontja alapján megállapítja, hogy ajánlatkérő 2005. június 27-én megsértette a Kbt. 300. § (1) bekezdésének első mondatát, amely úgy rendelkezik, hogy az első ajánlattételi felhívásra beérkezett háromnál kevesebb ajánlattevőtől származó ajánlatot nem lehet felbontani, és a már beérkezett ajánlatok felbontása nélkül újabb ajánlattételi felhívást kell írásban, egyidejűleg kiküldenie legalább három ajánlattevőnek – köztük a már ajánlatot benyújtott ajánlattevőknek is. Ajánlatkérő a beérkezett két ajánlat 2005. június 27-i felbontásakor megsértette a Kbt. 300. § (1) bekezdés első mondatát.
A Döntőbizottság a Kbt. 341. § (3) bekezdésére figyelemmel a bírság kiszabásától eltekint, és az ajánlatkérővel szemben bírságot nem szab ki.
A Döntőbizottságot a közigazgatási hivatal jogkövetkezményre tett indítványa nem köti. A Döntőbizottság a bírságot mint jogkövetkezményt mellőzte. Ennek indokai a következők: a Kbt. szabályai szerint nem kötelező a bírság kiszabása, a jelen esetben a beszerzés értéke csekély volt, arra a tényre, hogy ajánlatkérő először akart lefolytatni közbeszerzési eljárást, arra a nyomatékos körülményre figyelemmel, hogy maga a beszerzés egyébként nem tartozott volna a Kbt. hatálya alá, és további nyomatékos körülményként értékelte a Döntőbizottság azt is, hogy a 2006. január 15-én hatályba lépett módosított Kbt. 300. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő eljárása már nem lenne jogszabálysértő az új szabályokra figyelemmel.
A Kbt. 341. § (6) bekezdése alapján a felek az eljárás során felmerült költségeket maguk viselik.
A Döntőbizottság az ügyben tárgyalást nem tartott a Kbt. 336. § (1) bekezdésére figyelemmel.
A Döntőbizottság hatáskörét és illetékességét a Kbt. 318. § (3) és (4) bekezdései alapozza meg.
A Döntőbizottság a hatályon kívül helyezés miatt lefolytatott eljárásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2005. október 30-ig hatályban volt rendelkezéseit alkalmazva bírálta el a hivatalbóli eljárás kezdeményezését, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása 2005. június 14-én az ajánlattételi felhívás kiküldésével megkezdődött, és a Kbt. 401. § (1) bekezdése a törvény szabályainak alkalmazását a 2004. május 1-jén hatálybalépését követően megkezdett beszerzésekre rendeli el.
A jogorvoslati lehetőséget a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2006. augusztus 8.

Dr. Kurtyán Edit s. k.,	Kalmárné Diósy Ildikó s. k.,
	közbeszerzési biztos	közbeszerzési biztos

Dr. Deli Betty s. k.,
közbeszerzési biztos