Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma: 2007/2
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2007.01.05.
Iktatószám: 27624/2006
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA
KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (27624/2006)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.723/8/2006.

Tárgy: a HostLogic Számítástechnikai Szolgáltató Kft. jogorvoslati kérelme az Állami Autópálya Kezelő Zrt. közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi
HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a HostLogic Számítástechnikai Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 37., képviseli: NKKB Ügyvédi Iroda, dr. Bihari Ákos ügyvéd, 1051 Budapest, Október 6. u. 8., III/3., a továbbiakban: kérelmező) által az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 74–76., a továbbiakban: ajánlatkérő) „SAP-rendszerének új hardver és szoftver platformra történő migrációja, upgradje SAP 5 verzióra és üzemeltetése kihelyezett (outsource) infrastruktúrában” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet elutasítja.
A felek viselik az eljárással felmerült költségeiket.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi, méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat érdemi részének felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai, a felek írásbeli és tárgyalási észrevételei alapján az alábbi tényállást állapította meg.
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete szerinti gyorsított tárgyalásos eljárást indított a Kbt. 124. § (2) bekezdés d) pontja alapján a rendelkező részben meghatározott tárgyban, melyre vonatkozó részvételi felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában, illetve a TED-en 2006. augusztus 17-én jelent meg, továbbá tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítő 2006. augusztus 18-i 95. számában.
Ajánlatkérő felhívásában a rész, illetve a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét kizárta, közölte, hogy a teljesítés határideje 2008. november 30. Felhívásában megállapította a részvételi feltételeket és az alkalmassági követelményrendszerét. Tájékoztatást adott arról, hogy a bírálat szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Ajánlatkérő részvételi dokumentációt is összeállított, mely tartalmazta a részvételi jelentkezések benyújtásával szemben támasztott tartalmi és formai követelményeket, az iratmintákat, továbbá a dokumentáció IV. fejezetében tájékoztatót adott a műszaki követelményekről. Ebben ismertette az előzményeket, a megoldandó feladatokat, a migrálandó rendszert, a SAP rendszer jellemzőit, az üzemeltetési és rendelkezésre állási követelményeket.
A részvételi jelentkezési határidőre, 2006. augusztus 28-ra a következő négy részvételi jelentkező nyújtotta be a jelentkezését: ISC Hungaria Kft., T-Systems Hungary Kft., SAO-Synergon Kft. és a kérelmező.
Ajánlatkérő – hiánypótlási eljárást követően – 2006. szeptember 8-án hirdette ki a részvételi szakaszt lezáró döntését. A SAO-Synergon Kft. kivételével a többi részvételi jelentkező jelentkezését érvényesnek fogadta el és őket 2006. szeptember 11-én felhívta ajánlattételre.
Ajánlatkérő ajánlattételi felhívásában meghatározta a közbeszerzési eljárása, a tárgyalás lefolytatásának menetét, az ajánlattételi határidőt, az első tárgyalás, az eredményhirdetés időpontját, továbbá a szerződéskötés tervezett időpontját. Közölte, hogy a Kbt. 83. § (2) bekezdése alapján a hiánypótlást teljes körben biztosítja.
Ajánlatkérő a tárgyalás lefolytatásának szabályai között rögzítette, hogy ajánlatkérő ismerteti a felhíváshoz és a dokumentációhoz képest módosult szerződéses feltételeket és ajánlattevőket felkéri újabb, illetve végleges ajánlatuk megtételére az erre vonatkozó határidő megjelölésével. Ajánlatkérő a tárgyalásokat a végleges ajánlattételi határidő lejártával tekinti lezártnak, mely időpontban ajánlati kötöttség áll be, így az ajánlattevő az általa rögzített ajánlatához ezen időponttól fogva kötve van, annak tartalmán nem változtathat. Rögzítette azt is, hogy ajánlatkérő az egyes tárgyalási fordulók végén jegyzőkönyvet készít, amelyet valamennyi, az adott tárgyalási fordulóban részt vevő ajánlattevővel aláírat.
Ajánlatkérő dokumentációt is összeállított, mely tartalmazta az ajánlatok benyújtásával szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket, a műszaki leírást, a szerződéstervezetet és az iratmintákat.
A dokumentáció I. fejezet 1) pontjában ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlatot az ajánlattételi dokumentáció fejezeteiben meghatározott követelmények szerint kell kidolgozni.
A dokumentáció II. fejezet 3.2) pontjában közölte ajánlatkérő, hogy a Kbt.-ben előírt és az ajánlattételi dokumentációban bekért információknak és okiratoknak az előírt formában és tartalommal történő benyújtásáért az ajánlattevő felel, a hiányos és/vagy nem kielégítő információk/okiratok benyújtásának következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. A 4) pontban rögzítette az ajánlatkérő, hogy a kiegészítő tájékoztatás keretében megadott válaszok a dokumentáció részévé válnak, így arra tekintettel köteles valamennyi ajánlattevő az ajánlatát elkészíteni. A 7. pontban ismertette ajánlatkérő az ajánlatot alkotó okmányokat, a g) pontban sorolta fel a műszaki ajánlatot, melynek a tekintetében rögzítette, hogy azt a dokumentáció III. fejezetében (műszaki leírás) meghatározott tartalommal kell elkészíteni. Ugyanitt az i) pontban rögzítette azt ajánlatkérő, hogy ajánlattevőnek a műszaki ajánlatától jól elkülönítve kell feltüntetnie a műszaki leírás tartalmára vonatkozó javaslatait, melyet ajánlatkérő tárgyalási alapnak tekint és annak alapján módosíthatja a műszaki leírást. Tájékoztatta arról is az ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő nem köteles figyelembe venni az ajánlattevő javaslatait, szabadon dönt arról, hogy ajánlattevők mely javaslatát veszi figyelembe a tárgyalás során.
Az ajánlati dokumentáció III. fejezete tartalmazza a műszaki leírást, melyben ajánlatkérő ismertette az előzményeket, a megoldandó feladatokat, a migrálandó rendszert, az alaprendszer adatait, a SAP rendszer jellemzőit, követelményeit 152 pontba szedve, melyek kiterjedtek a skálázhatóan bővítésre, az új platform általános jellemzőire, elhelyezésére, a hosting környezetre, a kommunikációra, a hálózati elérésre, a szerverre az alkalmazásra és a távközlési rendelkezésre állásra, az éles SAP rendszerre, a SAP tesztrendszerre, a fejlesztendő rendszerre, a mentésekre, a jelentésekre, a SAP bázisüzemeltetési tevékenységekre, a migrációs projektre, a release váltásra. A dokumentáció 30–31. oldalán adta meg ajánlatkérő, hogy a műszaki ajánlatnak az egyes fejezetek bemutatásakor minden esetben az ajánlatkérő által megadott követelményekre tételesen reagálni kell.
Ajánlatkérő közölte, hogy a megadott követelmények alapján vizsgálja az ajánlatok érvényességét, valamennyi követelmény kötelező jellegű.
Ajánlatkérő az ajánlattevők kérdéseit írásban megválaszolta.
Az ajánlattételi határidőre, 2006. szeptember 21-re a felhívott ajánlattevők az ajánlatukat benyújtották.
Ajánlatkérő 2006. szeptember 27-én minden egyes ajánlattevővel külön-külön lefolytatta a tárgyalást, melyekről jegyzőkönyvet készített és azt az adott ajánlattevő – köztük a kérelmező is – aláírt.
A kérelmezővel lefolytatott tárgyalási jegyzőkönyvben a műszaki ajánlat tartalmával kapcsolatosan – egyebek mellett – az alábbi műszaki kérdésekre tértek ki a tárgyaló felek:
– az 1. műszaki követelmény – az új rendszer legyen skálázhatóan bővíthető az üzemeltetés indulásakor kiépített kapacitás duplájára – vonatkozásában rögzítésre került, hogy ajánlatkérő kérte: „Ajánlattevő ismertesse az architektúra pontos méretezési és egyéb műszaki paramétereit. Kérjük megjelölni az eszközök pontos típusát, megnevezését.” A kérelmező válaszában közölte, hogy írásban benyújtja a pontos megnevezéseket;
– a 4. műszaki követelmény – az új platform a jelenlegihez képest minimum kétszeres számítástechnikai teljesítményt nyújtson az adatbázis kezelés és az ERP adatfeldolgozási teljesítmény – vonatkozásában ajánlatkérő kérte, hogy ismertesse a részletes teljesítmény elemzést a régi és az új rendszer vonatkozásában is. Kérelmező válaszában közölte, hogy írásban benyújtják a részletes választ.
– A 13. követelmény – a rendszer és az ÁAK között redundáns kapcsolatot kell kialakítani, azaz két fizikai nyomvonallal két független kapcsolat szükséges – vonatkozásában ajánlatkérő kérdésére közölte a kérelmező, hogy ez akkor teljesül, ha az egyik kapcsolat vezetékes és előadta, hogy részletesen bemutatja írásban, hogy milyen megoldással teljesül ez a követelmény. 
– A 32. követelmény – az üzemeltető a rendszerről napi szinten végezzen mentéseket, a mentések fizikailag leválasztható hordozóra (mágnesszalag) készüljenek, amelynek mérete tegye lehetővé a szobai tűzbiztos páncélszekrényben történő tárolást és a szalagok adatmegőrzési élettartama minimum 10 év legyen – vonatkozásában ajánlatkérő kérte a kérelmező kifejezett nyilatkozatát a követelmény teljesítéséről. A kérelmező válaszában közölte, hogy teljesíti azt.
– A 45. követelmény – a rendszerben szereplő 2002–2004. évi mozgásadatok archiválása szükséges, az ajánlat térjen ki az archív rendszer kialakításának tervezett módjára, ütemezésére – vonatkozásában az ajánlatkérő közölte, hogy a kérelmező azt javasolta, hogy vállalja a performanciát, de az archiválás nincs benne. A kérelmező közölte, nem tartja szükségesnek, nem indokolt. Ajánlatkérő előadta, hogy más ajánlattevő sem javasolta, ezt a kérdést ajánlatkérő megfontolja.
Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel lefolytatott tárgyalásokat követően 2006. október 3-án adta ki az ajánlattevők részére a végleges ajánlattételi felhívását. Ebben a végleges ajánlattételi határidőt 2006. október 10-ben állapította meg azzal, hogy ajánlatkérő hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget. A végleges ajánlattételi felhívás 16.3) pontjában határozta meg ajánlatkérő, hogy mely dokumentumokat kell tartalmaznia a végleges ajánlatnak.
A 16.3.3) pontban a műszaki ajánlat vonatkozásában az alábbiakat írta elő:
„A műszaki ajánlatot a jelen ajánlattételi felhívás 3. sz. mellékletében foglalt műszaki specifikációban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni. Ajánlattevőnek valamennyi követelmény esetében:
1. nyilatkoznia kell arról, hogy az adott követelményt teljesíti a szerződés teljesítése során, továbbá
2. a nyilatkozat alátámasztása érdekében részletesen be kell mutatnia megajánlott műszaki megoldást és
3. meg kell neveznie a felhasznált eszközök, berendezések gyártmányát és típusát és
4. választ kell adnia minden olyan kérdésre, melyet ajánlatkérő a tárgyalások során az egyes követelményekkel kapcsolatban feltett és jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.
A műszaki ajánlatnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy ajánlatkérő megállapítsa, hogy az ajánlat megfelel-e a jelen felhívás 3. sz. mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek.
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen, ha a 3. sz. melléklet meghatározott bármely műszaki követelménynek nem felel meg, illetve ha ajánlatát nem a jelen pontban foglaltak szerint készíti el.”
A végleges ajánlattételi felhívás 16.4) pontjában ajánlatkérő közölte, hogy kiegészítő tájékoztatás kérésére fennáll az ajánlattevőknek a lehetősége, melynek alapján a megadott válaszok az ajánlattételí felhívás részévé válnak, így arra tekintettel köteles valamennyi ajánlattevő végleges ajánlatát elkészíteni. A végleges ajánlattételi felhívás 3. sz. mellékletét, III. fejezetét képezte a műszaki leírás. Ajánlatkérő e dokumentumban teljes egészében összefoglalta az összes műszaki követelményét. Ennek keretében ismertette az előzményeket, a megoldandó feladatokat, a teljesítési határidőket, a migrálandó rendszert, az alaprendszer alapjait, a SAP rendszer jellemzőit, az új platform általános jellemzőit, az új platform elhelyezésére vonatkozó követelményeket – hosting környezet, kommunikációt, hálózati elérést, üzemeltetési és rendelkezésre állási követelményeket, az alkalmazás teljesítménykövetelményeit, az ügyfélszolgálatot, a mentéseket, a jelentéseket, a migrációs projektet, a release váltást. Ajánlatkérő 1–54-ig terjedően szedte pontokba a műszaki követelményeit.
A végleges műszaki leírás 1. követelménye szerint: „Az új rendszer legyen skálázhatóan bővíthető az üzemeltetés indulásakor kiépített kapacitás duplájára. A használható teljes háttérkapacitás legyen legalább 300 GB nettó kapacitású. A bővítés történhet üzemszünetben, de nem tarthat tovább, mint 12 munkaóra.”
A végleges műszaki leírás 4. követelménye szerint: „Az új platform a jelenlegihez képest minimum kétszeres számítástechnikai teljesítményt nyújtson az adatbázis kezelés (TPC paraméterek) és az ERP adatfeldolgozási teljesítmény (SAP benchmark) vonatkozásában.”
A végleges műszaki leírás 12. követelménye szerint: „A rendszereknek hálózatilag korszerű tűzfalakkal védett LAN szegmenseken kell elhelyezkedniük. A tűzfalaknak az ajánlatkérő által a saját SAP rendszerhez integrált egyéb alkalmazásokhoz (p1. dokumentumkezelés, vagy munkafolyamat) való kapcsolódás érdekében ajánlatkérő kérése szerint konfigurálhatónak kell lennie abban az értelemben, hogy az ÁAK privát tartományából megadott IP-k és megadott szervizpontok között engedje a kommunikációt. A tűzfalak elhelyezkedése zónás védelmi elvek szerint történjen.”
A végleges műszaki leírás 13. követelménye szerint: „A rendszer és az ÁAK között redundáns kapcsolatot kell kialakítani, azaz két fizikai nyomvonallal két független kapcsolat szükséges. Ezen a kommunikáció üzemelhet terhelés megosztással és meleg tartalékrendszerben is. A 9 követelményhez hasonlatosan ajánlattevő ismertesse a hálózati LAN/WAN és védelmi architektúrát, beleértve az ÁAK kapcsolatra javasolt megoldást is.”
A végleges műszaki leírás 32. számú követelményében ajánlatkérő azt írta elő, hogy „Az üzemeltető a rendszerről napi szinten végezzen mentéseket. A mentések fizikailag leválasztható hordozóra készüljenek (mágnesszalag), amelynek mérete tegye lehetővé a szobai tűzbiztos páncélszekrényben történő tárolást. A szalagok adatmegőrzési élettartama minimum 10 év legyen.”
A végleges műszaki leírás 43. számú követelményében ajánlatkérő azt írta elő, hogy „Az ajánlattevő készítsen részletes ütemezést és erőforrásonkénti ráfordítás tervet arra vonatkozóan, hogy az új platformra történő áttérést hogyan kívánja megvalósítani. Az ajánlat tartalmazza a tevékenység ütemtervét. Az ajánlat pontosan adja meg, hogy az egyes részrendszereket, különösen pedig az éles rendszert hány alkalommal, munkaszüneti, vagy munkanapokon, alkalmanként maximálisan mennyi időre tervezi leállítani. Érvénytelen az ajánlat, ha egyfolytában kettőnél több, mindösszesen pedig négynél több SAP munkanap kieséssel jár az éles rendszer vonatkozásában.”
A végleges műszaki leírás 45. követelménye szerint: „Archiválás. A rendszerben szereplő 2002–2004. évi mozgásadatok archiválással kapcsolatos feladatok ellátására a szerződés időtartama alatt ajánlatkérő eseti megrendelést bocsáthat ki a szerződés alapján. Az ajánlat vállaljon garanciát arra, hogy a platform archiválás nélkül is megfelelő teljesítményt nyújt (lásd a 4. követelményt).
Ugyanakkor a megajánlott szabványos SAP környezetnek tartalmaznia kell a SAP táblák és adatok archiválásához szükséges valamennyi szabványos szoftverelemet és hardverkörnyezetet és az ajánlatnak ki kell térnie ezen elemek bemutatására. Amennyiben ajánlatkérő a későbbiekben archiválással kapcsolatos feladatok ellátását rendeli meg, ebben támaszkodni akar az ajánlatban ismertetett lehetőségekre. Az ASP környezetnek tehát az archiválást, mint lehetséges SAP üzemeltetési feladatot támogatnia kell. Ajánlattevő tudatában van annak, hogy az archiválás főként modul tanácsadást igényel és bonyolultsága miatt egyedi projektként fogja kezelni, amennyiben szükség lesz rá.”
A végleges ajánlattételi felhívás 6.4) pontjában határozta meg ajánlatkérő, hogy az ajánlatot milyen tartalommal kéri benyújtani, ezen belül a műszaki ajánlatnál 7 pontban szedetten kérte az egyes fejezetek bemutatását azzal, hogy: „A bemutatáskor minden esetben az ajánlatkérő által megadott követelményekre tételesen reagálni kell és a végleges ajánlattételi felhívásban foglaltakat is maradéktalanul figyelembe kell venni.” Közölte azt is: „Ajánlatkérő az ajánlatok érvényességét vizsgálja a megadott követelmények alapján. Valamennyi követelmény kötelező jellegű, azaz a jelölteknek minden követelményt teljesíteniük kell.”
Ajánlatkérő a végleges ajánlattételi felhívás és annak mellékletei vonatkozásában feltett kérdéseket írásban megválaszolta.
A végleges ajánlattételi határidőre, 2006. október 10-re mindhárom ajánlattevő benyújtotta a végleges ajánlatát az alábbi  nettó árakkal:
– HostLogic Kft., kérelmező: 47 320 000 Ft;
– T-Systems Hungary Kft.: 56 786 000 Ft;
– ISC Hungária Kft.: 65 497 000 Ft.
A kérelmező ajánlatában megtette a műszaki követelmények teljesítésére vonatkozó nyilatkozatát minden egyes követelmény tekintetében.
Az ajánlat 6. oldalán az utolsó bekezdésben mutatta be a megajánlott rendszer architektúrájának leírását, melyben megnevezte a 2 db szerver, a 2 db adapter, a 2 db switch, az 1 db controller bundle és az 5 db HDD pontos gyártmányát, típusát.
Az ajánlat 7. és 8. oldalán a végleges műszaki leírás 4. sz. követelményére a kérelmező az alábbiakat közölte:
„A HostLogic szakértői a rendelkezésre álló performancia adatok, az ÁAK által megadott felhasználói szám, valamint a jelenlegi adatbázis méret alapján a mostani erőforrás igény kb. 1200 SAPS-ban állapították meg. A HostLogic által javasolt hardware konfiguráció kb. 2500 SAPS teljesítményt nyújt, mely probléma esetén, vagy igény szerint, bonyolultabb beavatkozás nélkül tovább bővíthető kb. 3500 SAPS teljesítményig. E teljesítmény mellett HostLogic biztosítani tudja, hogy ÁAK-nak a mostani teljesítmény minimum kétszeresét nyújtsa az előre tervezett felhasználói szám és adatbázis növekedés mellett is.” A kérelmező végleges ajánlata 15., 16. oldalán a végleges műszaki leírás 12. sz. követelményének való megfelelésére az alábbiakat mutatta be:
„A rendszerek hálózatilag korszerű tűzfalakkal védett LAN szegmenseken helyezkednek el, a tűzfalak az ÁAK által a saját SAP rendszerhez integrált egyéb alkalmazásokhoz (pl: dokumentumkezelés, vagy munkafolyamat) való kapcsolódás érdekében konfigurálhatók abban az értelemben, hogy az ÁAK privát tartományából megadott IP-k és megadott szervizportok között megengedi a kommunikációt. A tűzfalak elhelyezkedése zónás védelmi elvek szerint történik.”
A kérelmező végleges ajánlatának 16. oldalán a végleges műszaki leírás 13. követelményének való megfelelésre az alábbiakat közölte: „A SAP rendszer és az ÁAK között redundáns kapcsolat (eszköz szinten is – 2 db router) kerül kialakításra, amely meleg tartalékrendszerben üzemel, de az eszkalált bővítés után üzemelhet terhelés megosztással is.”
A végleges ajánlat 16. oldala tartalmazza a kérelmező által készített hálózatot bemutató ábrát, melyen csak az egyes eszközök elhelyezkedése került feltüntetésre gyártmányt, típusmegnevezést nem tartalmaz az ábra.
A végleges ajánlattételi felhívás 43. számú műszaki követelményének előírására tekintettel a kérelmező végleges ajánlatának 23–25. oldala tartalmazza a migráció ütemtervét.
Az ütemterv 2. pontjában közölte a kérelmező: „A migráció exportfázisában az éles SAP rendszert le kell állítani! A migráció előkészítése, az analizálás és az exporttevékenység két napot vesz igénybe.”
Az ütemterv 5. pontjában közölte a kérelmező, hogy a „HostLogic az ÁAK pozitív visszajelzése után az ÁAK által kijelölt hétvégén elvégzi az éles SAP rendszer végleges migrációját.A migráció export fázisában az éles SAP rendszert le kell állítani. Az éles SAP rendszer exportja, import az új platformon, utómunkálatok, 3 napot igényelnek.”
Az ütemterv pontjaiban a kérelmező több esetben meghatározta a tanácsadói ráfordítási igényt, melynek eredményeként közölte, hogy a migrációhoz szükséges technikai tanácsadói ráfordítás összesen 14 nap.
A végleges ajánlattételi felhívás 45. számú műszaki követelményének előírására tekintettel a kérelmező végleges ajánlatának 24–25. oldalán a következőket rögzítette: „A HostLogic az ÁAK-nak nem javasolja a SAP adatok archiválását, mivel ez egy hosszabb projektfeladat és ez a tevékenység veszélyeztetné az upgrade projektet. A HostLogic a szerződéses időtartamra a jelenlegi adatmennyiséggel is biztosítja a megrendelő igényeinek megfelelő teljesítményt. Amennyiben az ÁAK ennek ellenére ragaszkodik az archiválási projekthez, a HostLogic javasolja, hogy az ÁAK ezt a projektet egy későbbi időpontra tervezze. Ezen túlmenően a HostLogic javasolja az esetleges rossz performanciájú, a megrendelő által írt reportok analízisét egy későbbi időpontban, melyet a SAP AG évente egy alkalommal ingyenesen elvégez (EWA check). A SAP AG által kidolgozott migrácíós eljárások, melyeket a HostLogic a migrációnál alkalmaz, garantálják, hogy az adatok teljes körűen konzisztensek maradnak és azok a forrásrendszerrel mindenben megegyeznek. A migráció sikerességét a SÁP AG konfirmálja az ÁAK felé. A SAP AG a migráció után továbbra is szavatosságot vállal az éles SAP rendszerre.”
Ajánlatkérő 2006. október 16-án hirdette ki a közbeszerzési eljárást lezáró döntését, a közbeszerzési eljárását eredményesnek minősítette, a három ajánlattevő ajánlata közül egyedül a T-Systems Hungary Kft. ajánlatát fogadta el érvényesnek, a másik két ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánította. A közbeszerzési eljárás nyertese a T-Systems Hungary Kft. lett, akivel ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lezáró szerződést 2006. október 25-én megkötötte.
Ajánlatkérő a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján az alábbi 5 érvénytelenségi okot állapította meg a kérelmező ajánlata vonatkozásában.
1. A HostLogic Kft. ajánlatában nem nevezte meg a fizikailag leválasztható adathordozót készítő mentőegység gyártmányát, típusát, ezzel nem tett eleget a 16.3.3.3) pontban foglalt követelménynek és az ajánlat semmilyen módon nem támasztotta alá, hogy megfelel a végleges műszaki leírás 32. követelményében foglalt előírásoknak.
2. A HostLogic Kft. ajánlatában (8. oldal) az eredeti, 1200 SAPS-ra becsült teljesítményt induláskor 2500-ra emeli, de a továbbiakban csak 3500-at vállal, ami mindösszesen 42% tartalék a duplázott 2400-hoz képest, ezért nem felel meg a végleges műszaki leírás 1. és 4. követelményének.
3. A HostLogic Kft. ajánlatában nem mutatja be az ÁAK és a HostLogic Kft. között hálózati kiépítés műszaki megoldását, a megvalósításhoz használt eszköz, berendezés gyártmányát, típusát. Ezzel a HostLogic Kft. nem tett eleget a végleges ajánlattételi felhívás 16.3.3) pont 2., 3. és 4. pontjában foglaltaknak, miszerint ajánlattevőnek részletesen be kell mutatnia a megajánlott műszaki megoldást és meg kell neveznie a felhasznált eszközök, berendezések gyártmányát és típusát, továbbá választ kell adnia minden olyan kérdésre, melyet ajánlatkérő a tárgyalások során feltett és jegyzőkönyvben rögzítésre került. Az ajánlatban semmi sem támasztja alá, hogy a választott műszaki megoldás megfelel a végleges műszaki leírás 12. és 13. számú követelményeinek.
4. A HostLogic Kft. ajánlata érvénytelen, mert ajánlatában nem található olyan ütemterv, melyből kiderül, hogy az egyes részrendszereket, különösen pedig az éles rendszert hány alkalommal, munkaszüneti, vagy munkanapokon, alkalmanként maximálisan mennyi időre tervezi leállítani, illetve a munkák hogy oszlanak meg a munkaszüneti és munkanapokra.
5. A HostLogic Kft. ajánlata érvénytelen, mert nem ismertette az általa megajánlott infrastruktúra archiváló alrendszerében alkalmazott műszaki megoldást és az ennek során felhasznált eszközök, berendezések pontos típusát, gyártmányát, ezzel nem tett eleget a végleges műszaki leírás 45. követelményében foglalt előírásoknak és a végleges ajánlattételi felhívás 16.3.3) pont 2. és 3. alpontjában foglalt előírásnak, miszerint ajánlattevőnek minden követelmény esetében be kell mutatnia a megajánlott műszaki megoldást és meg kell neveznie a felhasznált eszközök, berendezések gyártmányát és típusát. A HostLogic Kft. ajánlatában semmi sem támasztja alá, hogy az megfelel a 45. követelményben foglalt előírásoknak.
A kérelmező 2006. október 24-én nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét, a Döntőbizottság – a hiánypótlás teljesítését követően – 2006. november 7-én indította meg a jogorvoslati eljárást.
A kérelmező jogorvoslati kérelmében kérte jogsértés megállapítását, ajánlatkérő eljárást lezáró döntésének a megsemmisítését, ideiglenes intézkedésként a közbeszerzési eljárást lezáró szerződés megkötésének a megtiltását. A kérelmező álláspontja szerint az általa benyújtott ajánlat érvényes, ajánlatkérő jogsértően állapította meg mind az öt érvénytelenségi okot. A kérelmező közölte, hogy érvényes ajánlatával ő lenne a közbeszerzési eljárás nyertese, miután a bírálat szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás és az ő ajánlati ára a legalacsonyabb.
A kérelmező szerint az alábbi indokokból nem állnak fenn az ajánlatkérő által megállapított érvénytelenségi okok.
1. A kérelmező előadta, hogy ajánlatkérő műszaki specifikációjában nem csak a kimeneti szolgáltatások vonatkozásában állapította meg a követelményeit, hanem ezen túlmenően a rendszer belső működése vonatkozásában is, az egyes részegységek tekintetében is kérte azok működésének a megadását, figyelemmel a végleges ajánlattételi felhívás 16.3.3) pontjára. Ugyanakkor a kérelmező szerint ajánlatkérő nem minden egyes esetben állapította meg ezen belső elvárások vonatkozásában az objektíve irányadónak tekinthető mércét. Ajánlatkérő nem támasztott követelményt arra, hogy meg kell adni a gyártóra vonatkozó adatokat, csak az eszköz, a berendezés gyártmányának és típusának a közlését kérte.
A kérelmező szerint a megtett végleges ajánlatában foglaltak megfelelnek a végleges műszaki leírás 32. műszaki követelményének. A kérelmező szerint ajánlatának az a része, melyben közölte, hogy a mentési stratégiájában a NAS (Network Attached Storage) eszközöket használ, ezen belül POPNet Server – 1 TB eleget tesz annak az elvárásnak, hogy megadja a gyártmányt és a típust. Gyártmánynak a POPNet Server felel meg, melynek alapján ez az interneten keresztül is kikereshető. A gyártó ezen túlmenően konkrét típusmegnevezéseket nem alkalmaz és a kérelmező azáltal, hogy megadta a kapacitásadatot – 1 TB –, egyben beazonosításra alkalmassá tette a gyártmányon belül a típust és többletadatként még megadta a kapacitást is.
A kérelmező nem vitatta, hogy a fenti közlésével csak a mentőegység, mint műszaki eszköznek közölte a gyártmányát és a típusát, azonban megítélése szerint nem terhelte ajánlattevőket a mentő szoftver vonatkozásában ezen adatok közlése, miután a szoftver nem minősül eszköznek. A kérelmező előadta, hogy a POPNet Server – 1 TB-nek van mágneses szalagos egysége, így ezt az elvárást is teljesíti. A kérelmező szerint, miután közölte azt az ajánlatában, hogy az elkészült mentéseket (adatbázis és log) szalagos egységre, DLT kazettára menti, az is látható az ajánlatkérő számára, hogy teljesíti az általa tett megajánlás, a műszaki követelményt DLT platformra való mentéssel kifejezésre juttatták, hogy a mentési rendszerük megfelelő szoftvert alkalmaz.
2. A kérelmező álláspontja szerint a benyújtott ajánlatában minden egyes műszaki követelményre megtett vállalásból, az ajánlatában bemutatott hardver és szoftver környezetből kitűnik, hogy az általa megajánlott rendszer teljesíti a végleges műszaki leírás 1. és 4. műszaki követelményében meghatározottakat, azaz a rendszer indulásakor megkétszerezi az ajánlatkérő jelenlegi SAP rendszerének a sebességét és később képes a még-egyszeri kétszerezésre is. A kérelmező közölte, hogy valóban nem szerencsés az, hogy végleges ajánlata 8. oldalán a 3. pontban feltüntette azt, hogy „bonyolultabb beavatkozás nélkül tovább bővíthető kb. 3500 SAPS teljesítményig”, azonban ettől függetlenül látható az ajánlatának műszaki adataiból, hogy az általa megajánlott rendszer teljesíti az elvárásokat. A 3500 SAPS nem a skálázott kapacitás határa, hanem az induláskor biztosított környezet skálázás nélküli képessége, így az ajánlatkérő félreértelmezi azt. A kérelmező ezen érvénytelenségi ok vonatkozásában is utalt arra, hogy megítélése szerint ajánlatkérő nem pontosan határozta meg az elvárását, illetve annak mércéjét.
3. A kérelmező a 3. érvénytelenségi ok – a végleges műszaki leírás 12. és 13. követelménye – vonatkozásában szintén arra hivatkozott, hogy egyrészt annak teljesítésére megtette a vállalást, továbbá megítélése ebben az esetben nem volt egyértelmű milyen mélységig kell a bemutatást elvégezni. A kérelmező közölte, hogy végleges ajánlatában 1 fizikai bérelt vonallal és 1 pp Micro-val biztosítja a rendszer és az ÁAK közötti redundáns kapcsolatot. A kérelmező álláspontja szerint bérelt vonali szolgáltató esetében – a szakmai szabályok szerint – csak maga a vonali szolgáltató fogja – a pontos helyszíni felmérés alapján – véglegesíteni a nyújtott szolgáltatás több paraméterét, ezek között az alkalmazott hálózati eszközök gyártmányát és típusát. A kérelmező szerint itt harmadik személy szolgáltatásáról van szó, melyre figyelemmel a kérelmező ajánlatában nem tud garanciát vállalni arra, hogy az ott megjelölt eszközökkel ugyanolyan specifikáltságú szolgáltatás nyújtására kerül sor. Emiatt a kérelmező nem követett el mulasztást, hogy a bérelt vonali szolgáltatás eszközeinek a szakmai specifikációját, összefüggéseit nem ismertette pontosan és emiatt ajánlata nem nyilvánítható érvénytelenné.
4. A kérelmező szerint végleges ajánlata ütemezése, erőforrás ráfordításának bemutatása alapján megfelel a végleges műszaki leírás 43. követelményének. A végleges ajánlata szerint kétszer történik leállás, egyszerre nem több mint két napra, az éles migrációnál ez hétvége, azaz két nap, megnevezte a hétvégi munkavégzéseket. A kérelmező e körben is hivatkozott arra, hogy ajánlatkérő nem pontosan határozta meg az elvárását, de ettől figgetlenül megfelelő ajánlatot tettek, pontosan közölte, hogy mikor történik leállás, csak azokat az időtartam megjelöléseket kell figyelembe venni, amikor a kérelmező kifejezetten jelezte a leállást, kettő napnál több, egybefüggő leállásra nem kerül sor. A kérelmező azt nem vitatta, hogy az ütemterve 5. pontjában 3 napos megjelölést alkalmazott, azonban ez nem ok az érvénytelenségre, ebből két nap hétvégére esik, azt meg is jelölte, hogy hétvégén végzi el a végleges migrációját az éles rendszernek és ebből következően egy nap esik munkanapra.
5. A kérelmező az 5. érvénytelenségi ok vonatkozásában közölte, hogy a végleges műszaki leírás 45. követelménye tekintetében megváltozott az ajánlatkérő korábbi előírása és a módosított tartalmú elvárásnak megfelel a kérelmező végleges ajánlata. Az ajánlattevőknek már csak azt kellett biztosítani a végleges ajánlatukban, hogy a rendszer adjon lehetőséget archiválásra, ajánlatkérő nem támasztott olyan többletkövetelményt, hogy további műszaki megoldást kell az ajánlattevőknek bemutatni az ajánlatukban. A kérelmező szerint ajánlatkérő elvárását teljesíti az, hogy a SAP rendszer belső felépítése önmagában olyan, hogy saját feladatként elvégzi az archiválást egy külön önálló fájl rendszerben. A kérelmező végleges ajánlatában megadta a hardver eszközök specifikációját, így ezzel ki is elégítette ajánlatkérő elvárását.
A kérelmező a jogorvoslati eljárás során a 2006. november 21-én benyújtott beadványában kérte, hogy a Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás során az iratbetekintést a Kbt. 337. § (1) bekezdése szerint biztosítsa, az e szakaszban meghatározott személyeken kívül harmadik személyeknek ne tegye lehetővé, mivel az általa előterjesztettek védelme üzleti titok miatt szükséges. Kérte továbbá a kérelmező, hogy a Döntőbizottság a Kbt. 336. § (2) bekezdése alapján a nyilvánosságot a tárgyalás egészéről zárja ki, mivel az ott elhangzottak az üzleti titok körébe tartoznak.
A Döntőbizottság nyilatkozattételre hívta fel a kérelmezőt, hogy jelölje meg pontosan mi minősül, minősülhet üzleti titoknak a tárgyaláson elhangzásra kerülők körében, figyelemmel az ajánlatkérő által megállapított érvénytelenségi okokra, továbbá arra, hogy a kérelmező ajánlatában nem hivatkozott üzleti titokra, valamint jogorvoslati kérelme sem tartalmaz e vonatkozásban rendelkezést. A kérelmező közölte, hogy amiatt terjesztette elő ezen kérelmét, mert a tárgyalás során kitérhetnek olyan részekre is, amelyek már az üzleti titok körébe tartoznak.
Ajánlatkérő írásbeli észrevételében és tárgyalási nyilatkozatában kérte a kérelmező jogorvoslati kérelmének az elutasítását.
Ajánlatkérő szerint a jogorvoslati eljárás során nem merült fel olyan körülmény, mely megalapozná a kérelmező üzleti titokra vonatkozó hivatkozását.
Ajánlatkérő az alábbi észrevételeket terjesztette elő az egyes érvénytelenségí okokra, azokhoz kapcsolódó kérelmi elemekre:
1. Ajánlatkérő előadta, hogy a végleges ajánlattételi felhívás 16.3.3) pontja alapján terhelte az ajánlattevőket az a kötelezettség, hogy pontosan határozzák meg a gyártmányokat és típusokat, továbbá úgy ismertessék a műszaki megoldásokat, méghozzá akként, hogy annak alapján a megfelelőség egyértelműen megállapítható legyen. A végleges ajánlattételi felhívás 32. követelménye tekintetében a kérelmező végleges ajánlatában nem nevezte meg a fizikailag leválasztó adathordozót készítő mentőegység gyártmányát, típusát. Ajánlatkérő azt nem vitatta, hogy a gyártót az ajánlattevőknek nem kellett megnevezniük.
Ajánlatkérő ismertette, hogy a kérelmező által megadott POPNet Server megfelel a gyártmány közlésének, melynek alapján az interneten megtalálta ezen eszköz gyártóját, a First Intelligent Array Inc. nevű amerikai céget, melynek Magyarországon hivatalos viszonteladója, vagy szervizpartnere a honlap szerint nincs. A keresés eredményeként azt állapították meg, hogy ehhez a gyártmányhoz 4–5 féle típus is tartozik, melyet a kérelmező végleges ajánlatában nem adott meg. A kérelmező által közölt 1 TB kapacitás megnevezésnek minősül és nem típusmegjelölésnek, így mindenképpen hiányzik a típusmegjelölés a kérelmező végleges ajánlatából.
Ajánlatkérő közölte, hogy amiatt sem tudta elfogadni érvényesnek a kérelmező végleges ajánlatának ezen részét, mert a gyártó műszaki leírásából az állapítható meg – szemben a kérelmező hivatkozásával –, hogy a mentőegység nem tartalmaz mágnesszalagos egységet. Van egy interfész felülete, melyre az adatlap szerint többféle, háromféle szoftver is csatlakoztatható, de ezek csak többletopciók és nem részei magának a mentőegységnek. Ajánlatkérő szerint a mágnesszalagos egység eszköz, így érvénytelenségi ok az, hogy nem került megadásra annak gyártmánya és típusa. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kérelmező végleges ajánlatában a 32. sz. műszaki követelményre ténylegesen nem ismertette a műszaki megoldást. A kérelmező megjelölte, hogy a mentési rendszer képes a DLT platformra vonatkozó mentéseket is elvégezni, de ez csak a végeredmény és nem közölte az arra vonatkozó konkrét műszaki leírást, mellyel ezt eléri. A DLT technológia specifikálása túlzottan általános és a végleges ajánlatban lévő rajzok egyikén sem szerepel mágnesszalagos mentőegység. Ajánlatkérő hivatkozott arra is, hogy a másik két ajánlattevő ajánlatában pontosan közölte a gyártmányokat, típusokat, az alkalmazott műszaki megoldást.
2. Ajánlatkérő ismertette, hogy a kérelmező végleges ajánlatában teljesítette a végleges műszaki leírás 4. pontjában támasztott azon követelményt, hogy régi platform teljesítményének a duplájában, 2500 SAPS teljesítményben ajánlotta meg a konfigurációt. Az új platform tekintetében megadta a műszaki adatokat is a végleges ajánlatában, mely a rendszer feldolgozási teljesítmény szempontjából csak igen korlátozottan bővíthető az operatív memória bővítésével, mivel harmadik/negyedik CPU, gyorsabb diszk alrendszer nem alkalmazható. Az esetleges memóriabővítésnek a SAPS paraméterre gyakorolt hatását az ajánlatkérő nem tudja becsülni. A kérelmező erre a felső határra 3500 SAPS értéket adott, amely szerinte „bonyolultabb beavatkozás nélkül” elérhető. Bár a feltételezett memóriabővítéshez le kell állítani a szervereket, ajánlatkérő elfogadta ajánlattevő becslését, ez azonban az 1-es követelménynek nem tesz eleget, azaz nem képes a régi rendszer 1200 SAPS-ra becsült teljesítményének a négyszeresére, 4800 SAPS-ra.
Ajánlatkérő ezen érvénytelenségi ok vonatkozásában is hivatkozott arra, hogy a másik két ajánlattevő végleges ajánlatában pontosan és egyértelműen bemutatta a műszaki megoldását, melyből megállapítható volt, hogy vállalják a jelenlegi rendszer teljesítményének az előírt mértékű többszörözését, illetve még nagyobb mértékre is tettek vállalást.
3. Ajánlatkérő szerint az ajánlattevők kötelezettsége, hogy az ajánlatukban megadják a vállalásaikat, azok pontos műszaki specifikációját, jelen esetben ezt külön is kérte ajánlatkérő a végleges ajánlattételi felhívás 16.3.3) pontjában. Ajánlatkérő szerint nem változtat ezen az a körülmény, hogy ajánlattevő a teljesítéséhez 3. személyt, alvállalkozót vesz igénybe. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kerül szerződéses jogviszonyba és a nyertes ajánlattevő felel azért is, hogy az általa igénybe vett 3. személyek teljesítése is megfelelő legyen. A kérelmező végleges ajánlata azért nem felel meg a végleges ajánlattételi felhívás 12. és 13. követelményének, mert nem tartalmazza a bérelt vonali szolgáltatás esetében sem szövegesen, sem az elkészített rajzon a pontos műszaki megoldást, a gyártmány és típusmegjelölést. Nincsenek a routerek, a tűzfalak konkrétan megnevezve, specifikálva. Jelen esetben ajánlatkérő a tárgyalások során – más műszaki követelményekhez hasonlóan – felhívta ajánlattevő figyelmét, hogy végleges ajánlata tartalmazza a műszaki megoldást és az eszközökre vonatkozó ajánlati elemeket. Ajánlatkérő szerint nem alapos a kérelmező azon hivatkozása sem, hogy ezen pontos műszaki adatok a vonali szolgáltatók miatt nem adhatók meg. A vonali szolgáltatók a SAP szélességi igény és a szolgáltatás helyszínének ismeretében pontosan megadják az alkalmazandó eszközök típusát és paramétereit.
4. Ajánlatkérő szerint megalapozottan állapította meg azt, hogy a kérelmező végleges ajánlata nem felel meg a végleges műszaki leírás 43. sz. követelményének. A kérelmező pontatlan és megfoghatatlan menetrendet állított össze ahelyett, hogy a másik két ajánlattevőhöz hasonlóan részletes projekttervben megadja a leállások számát és idejét. A kérelmező ajánlatában azt meghatározta, hogy hány nap az átállás, de ajánlata hiányos volt, nem tartalmazta azt az ajánlati elemet, hogy hány nap leállást tervez és mely napok esnek munkanapra, illetve hétvégére. A kérelmező ajánlatában feltüntetettekből a teljes állásidő lehet 2 nap, 5 nap, 5,5 nap vagy legrosszabb esetben akár 10,5 nap. A megadott 14 tanácsadói napból mennyi az, amely párhuzamosítható, időben hogyan következnek egymásra és ebből mennyi esik munkaszüneti napra. Az ajánlat 24. oldalán lévő 7. pont szerint az éles rendszer kialakítása, konfigurálása 5 napot igényel, ebből hétvégére csak két nap eshet, az eredmény az, hogy ez 3 nap összefüggő éles-rendszer leállást eredményez. A migráció ütemtervének 2. pontjában azt közölte a kérelmező, hogy a SAP rendszert le kell állítani, mely 2 napot vesz igénybe, azonban nem adta meg, hogy ez munkaszüneti nap, vagy munkanap, így nem felel meg ajánlatkérő előírásának.
Az ütemterv 5. pontjában szintén azt közölte, hogy az éles SAP rendszert le kell állítani, mely 3 napot igényel, ugyanakkor ugyanezen pontban azt közli, hogy hét végén végzi el az éles SAP rendszer végleges migrációját, de egy hétvége normál esetben csak 2 napot foglal magában, így a kérelmező vállalása ellentmondásos.
Ajánlatkérő szerint olyan szempontból sem megfelelő a kérelmező ütemterve, hogy ajánlatkérő kikötötte, hogy 4 napnál hosszabb ideig nem történhet leállás, ehhez képest a kérelmező által megadott ütemtervben 1 × 2 napra és utána még egyszer 3 napra le kell állítani a rendszert és ez már meghaladja a 4 napot.
5. Ajánlatkérő előadta, hogy a tárgyalások menetében valóban részben módosította a műszaki követelményét és a kötelező ajánlati elemek közül kivette az archiválási műveletet, ugyanakkor a végleges műszaki leírás 45. követelményeként megmaradt kötelező elemként az archiválási képesség, melyet az ÁAK Zrt. arra az esetre igényelt, amennyiben mégis szükségessé válik az archiválás. Ajánlatkérő szerint formai érvénytelenségi ok az, hogy a kérelmező nem egy helyen mutatta be a végleges ajánlatában, hogy miként fogja biztosítani az archiválási képességet. Ugyanakkor emellett tartalmi érvénytelenségi ok is fennáll. A kérelmező ajánlatában semmilyen módon nem adott tájékoztatást arról, hogy miként biztosítja az archiválási képességet. Egyfajta válaszként az is elfogadható lett volna, ha azt közli, hogy a megajánlott SAP rendszeren belül, annak saját funkciójával biztosítja azt, külső eszköz, külső szoftver nélkül. Azonban a kérelmező a végleges ajánlatában erre sem hivatkozott, nem mutatta be, hogy az architektúra mely hardver elemeit kívánja SAP archiválásra alkalmazni és milyen szoftver segítségével, önmagában az nem elegendő, ha csak azt közli, hogy az archiválási képességet a SAP rendszer biztosítja. A kérelmező végleges ajánlatában azt ismerteti, hogy a SAP archiválás felesleges, az általa hivatkozott SAP Solution Manager mint archiváló eszköz nem ismert és az ehhez fűzött leírása sem tartalmaz archiválással kapcsolatos funkcionalitást.
A Döntőbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a kérelmező jogorvoslati kérelme nem alapos.
Ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezete szerinti gyorsított tárgyalásos eljárást folytatott le. A Kbt. 41. § (7) bekezdése szerint a meghívásos, a tárgyalásos eljárásra és a versenypárbeszédre egyébként – ha e fejezet másként nem rendelkezik – a nyílt eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
A Kbt. 126. §-a kimondja, hogy tárgyalásos eljárásra a nyílt eljárás szabályait, illetőleg a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetében a két szakaszból álló eljárás szabályait is – a 6. cím rendelkezései szerinti eltérésekkel – kell megfelelően alkalmazni.
A Kbt. 121. § (8) bekezdése szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban, továbbá versenypárbeszéd esetén az ismertetőben meghatározott feltételeknek is.
A Kbt. 81. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
A Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint érvénytelen az ajánlat, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Ajánlatkérő gyorsított tárgyalásos eljárást folytatott le, a tárgyalások során módosításra került a szerződés tárgya, illetőleg feltételei és a Kbt. 127. § (2) bekezdése szerint a tárgyalások befejezésével jött létre az ajánlati kötöttség. Erre tekintettel a Döntőbizottság azt vizsgálta, hogy a kérelmező végleges ajánlata megfelel-e az ajánlatkérő által a végleges ajánlattételi felhívásban és annak dokumentációjában támasztott feltételeknek.
A Döntőbizottság ajánlatkérő végleges ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának vizsgálata alapján megállapította, hogy ajánlatkérő tartalmi érvényességi követelményként támasztotta azt a végleges ajánlattételi felhívás 16.3.2) pontjában, hogy az ajánlattevőnek a követelmény teljesítésére tett nyilatkozata alátámasztásául részletesen be kell mutatnia a megajánlott műszaki megoldást, méghozzá akként, hogy abból megállapítható legyen az, hogy az ajánlat megfelel-e a támasztott műszaki követelményeknek. Ezen túlmenően előírta azt is tartalmi érvényességí követelményként, hogy meg kell nevezni a felhasznált eszközök, berendezések gyártmányát és típusát.
Ajánlatkérő ezen érvényességi feltételére tekintettel érvénytelen az ajánlat, ha hiányzik a részletes bemutatása a műszaki megoldásnak és az eszközöknek függetlenül attól, hogy esetlegesen a megnevezett műszaki megoldás biztosíthatná a követelmény teljesíthetőségét. Az ajánlatkérő által megállapított érvénytelenségi okok többsége épp ezen érvényességi feltételeknek való megfelelés hiányát állapította meg.
A Döntőbizottság megvizsgálta az ajánlatkérő által támasztott azon műszaki követelményeket, melyekkel kapcsolatban érvénytelenségi okot állapított meg az ajánlatkérő a kérelmező végleges ajánlata vonatkozásában és ennek alapján azt a következtetést vonta le, hogy ajánlatkérő a végleges műszaki követelményeit egyértelműen határozta meg, nem alapos a kérelmező ezzel ellentétes hivatkozása, különösen arra is figyelemmel, mert a legtöbb követelmény már az alap műszaki dokumentációnak is a része volt és a felek a tárgyaláson arra ki is tértek. A Döntőbizottság az egyértelmű követelmény meghatározásra az egyes érvénytelenségi okoknál tér ki.
A Döntőbizottság a vizsgálatot a fenti érvényességi követelményekre tekintettel az ajánlatkérő által megállapított érvénytelenségi okok sorrendjében végezte el:
1. A Döntőbizottság a végleges műszaki leírás 32. sz. követelménye alapján megállapította, hogy abban ajánlatkérő azt írta elő külön, hogy a mentések fizikailag leválasztható hordozóra, mágnesszalagra készüljenek. Ezen műszaki követelménye egyértelmű, melyre tekintettel ajánlattevők kötelezettségét képezte, hogy végleges ajánlatukban bemutassák az arra vonatkozó műszaki megoldást, hogy ez a mágnesszalagra való mentés miként valósul meg, méghozzá a bemutatásnak a 16.3.3.2) pontja szerint részletesnek kellett lenni.
A Döntőbizottság megvizsgálta a kérelmező végleges ajánlatát és annak alapján azt állapította meg, hogy az nem tartalmaz arra vonatkozóan részletes bemutatást, hogy miként valósul meg a mágnesszalagra vonatkozó mentés. Így a kérelmező ajánlata a végleges ajánlattételi felhívás 16.3.3.2) pontjának nem felel meg, érvénytelen.
A Döntőbizottság nem fogadta el a kérelmező azon előadását, mely szerint – mivel megadta a POPNet Server gyártmányt, továbbá az 1 TB kapacitás adattal a típust és hivatkozott a DLT platformra való mentésre – érvényes ajánlatot tett, mivel előadása szerint a mentő egység része a mágnesszalagos egység. A Döntőbizottságnak nem kellett állást foglalni kérelmező azon hivatkozásáról, mely szerint a POPNet Server gyártmány ezt magában foglalja, mivel ajánlatkérő érvényességi követelménye épp az volt, hogy az ajánlattevőknek a műszaki követelmény teljesítését, a műszaki megoldást részletesen be kell mutatni, melyet a kérelmező nem teljesített és ezt nem pótolja a DLT platformra való hivatkozás.
Ajánlatkérő külön megjelölte a gyártmány és típus-meghatározás hiányát is e körben, mely érdemben akkor lenne elbírálható, ha a kérelmező végleges ajánlatában ténylegesen bemutatta volna az általa alkalmazott műszaki megoldást, ugyanis annak függvénye, hogy szükséges-e más gyártmányok, típusok feltüntetése is.
A Döntőbizottság a fentiekben megállapította egy érvénytelenségi ok fenn álltát, így a kérelmező ajánlata a többi érvénytelenségi ok fenn álltától függetlenül is érvénytelen, miután egy érvénytelenségi ok is megalapozza az érvénytelenséget. A Döntőbizottság a kérelmező jogorvoslati kérelme alapján megvizsgálta a többi érvénytelenségi okot is és mindegyik oknak a fenn álltát állapította meg.
2. Ajánlatkérő a végleges ajánlattételi felhívásához tartozó műszaki dokumentációban a 4. pontban azt támasztotta követelményként, hogy az új platform a jelenlegihez képest minimum kétszeres számítástechnikai teljesítményt nyújtson az adatbázis kezelés és a ERP adatfeldolgozási teljesítmény vonatkozásában. Ajánlatkérő a végleges ajánlattételi felhívásához tartozó műszaki dokumentációban a l-es műszaki követelményében azt írta elő, hogy az új rendszer legyen skálázhatóan bővíthető az üzemeltetés indulásakor kiépített kapacitás duplájára. A Döntőbizottság szerint ez a műszaki követelmény egyértelmű, a jelenlegi teljesítményt az induláskor minimum meg kell kétszerezni, majd biztosítani kell ennek a skálázható bővítését a duplájára. A Döntőbizottság a fentiekben részletesen ismertette a kérelmező végleges ajánlatának 7. és 8. oldalát. A Döntőbizottság megvizsgálta a végleges ajánlat ezen oldalait és további részeit is, melyek alapján azt állapította meg, hogy a végleges ajánlat nem mutatja be részletesen azt, hogy miként valósul meg az új rendszer skálázhatóan bővíthetősége az üzemeltetés indulásakor kiépített kapacitás duplájára, a végleges ajánlat ezen hiányossága pedig, miután bekövetkezett az ajánlati kötöttség, azt eredményezi, hogy nem felel meg a végleges ajánlattételi felhívás 16.3.3.2) pontjában meghatározott követelménynek. Erre az esetre is vonatkozik az, hogy a műszaki megoldás részletes bemutatásának függvényében lehet állást foglalni abban a kérdésben, hogy további gyártmány- és típusmegjelölés terhelte volna-e a kérelmezőt.
3. Ajánlatkérő a végleges műszaki leírása 12. pontjában tételesen meghatározta elvárásait a hálózati kiépítés műszaki megoldására, melyhez kapcsolódóan a 13. pontban előírta, hogy a rendszer és az ÁAK között redundáns kapcsolatot kell kialakítani, azaz két fizikai nyomvonallal két független kapcsolat szükséges, ajánlatkérő kérte külön a hálózati LAN/WAN és a védelmi architektúra ismertetését is.
A Döntőbizottság megvizsgálta a kérelmező ajánlatának a két fizikai nyomvonalra vonatkozó szöveges és rajzos részét, melynek alapján megállapította, hogy az egyik fizikai nyomvonal a bérelt vonali szolgáltatás esetében nem tartalmazza sem a műszaki megoldást, sem az eszközök gyártmányát és típusmegjelölését. A Döntőbizottságnak az érvényességi vizsgálatot a végleges ajánlat tekintetében kellett elvégezni, melyre beállt a kötöttség és az érvénytelenségi ok fennállta a végleges ajánlattételi felhívás már idézett 16.3.3.2) és 3) pontja alapján egyértelműen megállapítható volt. A kérelmező előadására közli a Döntőbizottság, hogy ajánlatkérő már az alap ajánlattételi felhívásában és annak műszaki dokumentációjában is támasztotta ezeket a követelményeket, melyeket később is fenntartott, a közbeszerzési eljárás résztvevői elfogadták azokat, azokra beállt a kötöttség, így a kérelmező utólagos hivatkozásai nem vehetők figyelembe.
4. Ajánlatkérő a végleges műszaki leírás 43. pontjában követelményként, tartalmi érvényességi feltételként támasztotta, hogy az ajánlat tartalmazzon ütemtervet, pontosan adja meg, hogy az egyes részrendszereket, különösen pedig az éles rendszert hány alkalommal, munkaszüneti, vagy munkanapokon, alkalmanként maximálisan mennyi időre tervezi leállítani. Ezen túlmenően érvénytelenségi okként határozta meg azt is, hogy egyfolytában kettőnél több, összesen pedig négynél több SAP munkanap kiesés nem határozható meg az éles rendszer vonatkozásában. A Döntőbizottság szerint ajánlatkérő ezen előírásai egyértelműek, pontosan közölte az ütemtervvel kapcsolatos tartalmi elvárásait.
A Döntőbizottság megvizsgálta a kérelmező végleges ajánlatát, különösen annak 23–25. oldalát, mely magában foglalta a migráció ütemtervét és megállapította, hogy az több okból sem felel meg ajánlatkérő fenti kötelező tartalmi érvényességi előírásainak.
A migrációs ütemterv 2. pontjában azt közölte a kérelmező, hogy az éles SAP rendszert le kell állítani, azonban nem adta meg a kötelező előírás ellenére, hogy ez munkaszüneti napra, vagy munkanapra esik-e. Annyit közölt, hogy a migráció előkészítése, az analizálás és az exporttevékenység 2 napot vesz igénybe. A végleges ajánlat ezen része tehát nem felel meg ajánlatkérő kötelező előírásának.
Az ütemterv 5. pontjában azt közölte a kérelmező, hogy az ÁAK által kijelölt hétvégén elvégzi az éles SAP rendszer végleges migrációját, rögzítette, hogy a migráció exportfázisában az éles SAP rendszert le kell állítani. Ehhez képest, ezzel ellentétesen rögzítette azt, hogy az éles SAP rendszer exportja az import az új platformon és az utómunkálatok 3 napot igényelnek. Így nem állapítható meg, hogy csak 2 munkaszüneti napra vonatkozik-e a vállalása, vagy 3 napra, melyből 1 nap munkanap, így ajánlata nem pontos, nem egyértelmű, mely miatt szintén érvénytelen.
A kérelmező arra sem tért ki végleges ajánlatában, hogy betartja-e ajánlatkérő azon kötelező előírását, hogy az éles rendszer kiesése nem lehet több 4 SAP munkanapnál, illetve egyfolytában kettőnél több nap. Az ütemterv 5. pontja egyfolytában 3 napot tüntet fel, továbbá az ütemterv 2. és 5. pontjában megadott napok száma meghaladja a 4 napot, mely szintén érvénytelenséget eredményez. Az ajánlattevőknek a végleges ajánlatukat a követelményeknek megfelelően kellett elkészíteni és az érvényesség szempontjából a végleges ajánlatot kellett elbírálni a Döntőbizottságnak, annak hiányosságai, nem egyértelműsége az ajánlati kötöttség miatt nem küszöbölhető ki.
5. A Döntőbizottság álláspontja szerint ajánlatkérő egyértelműen meghatározta a végleges műszaki leírása 45. pontjában az archiválás vonatkozásában támasztott követelményeit, elvárásait. Előírta, hogy a megajánlott szabványos SAP környezetnek tartalmaznia kell a SAP táblát és adatok archiválásához szükséges valamennyi szabványos szoftverelemet és hardverkörnyezetet, tovább, hogy az ajánlatban ki kell téri ezen elemek bemutatására.
A Döntőbizottság megvizsgálta a kérelmező végleges ajánlatát és megállapította, hogy az nem tartalmaz archiválással kapcsolatos részeket, nem mutat be ehhez kapcsolódó hardverkörnyezetet, szoftverelemeket. Ajánlatkérő előírása egyértelmű volt, előírta, hogy ki kell térni mindazon hardver és szoftverelemekre, amelyek szükségesek az archiváláshoz, erre tekintettel nem fogadható el a kérelmező azon hivatkozása, hogy a SAP hardver részeinek általános bemutatása ezt pótolja, továbbá, hogy a SAP rendszer magában foglal olyan szoftver részt, mely ezt biztosítja. A kérelmező ezen hivatkozása nem vehető figyelembe, tekintettel a végleges ajánlattételi felhívás 16.3.3.2) és 3) pontjában és a végleges műszaki leírás 45. pontjában foglaltakra. A kérelmezőnek ajánlatkérő előírása alapján ugyanis külön és részletes tájékoztatást kellett volna adnia arról, hogy maga a SAP rendszer, illetve annak mely részei teremtik meg az alapot az archiválási képességre, a kérelmező azonban erre nem tért ki ajánlatában, így az érvénytelenségi ok megállapításától nem lehet eltekinteni.
A kérelmező hivatkozott arra, hogy kedvezőbb árajánlatával ő lenne a közbeszerzési eljárás nyertese, azonban, miután a kérelmező ajánlata érvénytelen, a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján nem vehet részt az ajánlatoknak a Kbt. 57. §-a szerinti bírálati szempont alapján történő értékelésében.
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás során a Kbt. 336. § (2) bekezdése alapján a nyilvánosságot a tárgyalásról nem zárta ki, nem adott helyt a kérelmező ezen kérelmének. Ilyen döntés meghozatalát a Kbt. ahhoz a feltételhez köti, ha az államtitok, szolgálati titok, üzleti titok, vagy külön törvényben meghatározott más titok megőrzése miatt feltétlenül szükséges. A jogorvoslati eljárás tárgyát az képezte, hogy jogszerűen állapította-e meg ajánlatkérő a kérelmező végleges ajánlata vonatkozásában az öt érvénytelenségi okot. A kérelmező a végleges ajánlatában nem közölt olyan tájékoztatást, hogy a végleges ajánlat tartalmazna üzleti titkot, a jogorvoslati eljárásban pedig a végleges ajánlatot kellett a Döntőbizottságnak érvényesség szempontjából vizsgálni, ez meghatározta a jogorvoslati eljárásnak a kérelem szabta kereteit is. Ezen túlmenően a kérelmező nem jelölt meg olyan konkrét adatot, melynek megtartása üzleti titoknak minősül, így nem állt fenn ténybeli alap olyan következtetés levonására, hogy feltétlenül szükséges az üzleti titok megőrzése. Általános, konkrétumok nélküli hivatkozás pedig nem teszi lehetővé zárt tárgyalás elrendelését.
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás során ideiglenes intézkedést nem alkalmazott, mert annak a Kbt. 332. § (1) bekezdésében meghatározott törvényi feltételei nem álltak fenn.
A Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – a fenti indokokra tekintettel – a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján utasította el a kérelmező alaptalan jogorvoslati kérelmét.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja és a 341. § (6) bekezdése alapján rendelkezett az eljárási költségek viseléséről. A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2006. december 5.

Dr. Nagy Gizella s. k.,	Fábián Péter s. k.,
	közbeszerzési biztos	     közbeszerzési biztos

Dr. Bíró Judit s. k.,
közbeszerzési biztos