Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma: 2007/60
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2007.05.30.
Iktatószám: 8204/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (8204/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.168/7/2007.

Tárgy: az EVM Háztartás-vegyipari és Kozmetikai Zrt. jogorvoslati kérelme az Országos Vérellátó Szolgálat közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozza az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság az EVM Háztartás-vegyipari és Kozmetikai Zrt. (1172 Budapest, Cinkotai út 26., a továbbiakban: kérelmező) által az Országos Vérellátó Szolgálat (1113 Budapest, Karolina út 19–21., a továbbiakban: ajánlatkérő) „Kéz-, bőr- és felületfertőtlenítő szerek szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárása 2. és 5. része ellen benyújtott jogorvoslati kérelemnek helyt ad, és megállapítja, hogy ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 300. § (6) bekezdésére tekintettel, a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel a Kbt. 81. § (3) bekezdését és a Kbt. 91. § (1) bekezdését.
A Döntőbizottság kötelezi ajánlatkérőt, hogy 150 000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat fizessen meg kérelmező számára a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül.
Ezt meghaladóan a jogorvoslati eljárás során felmerült egyéb költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, méltányossági és újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a kérelmező jogorvoslati kérelme, a közbeszerzési és jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, az ajánlatkérő érdemi észrevétele és a felek jogorvoslati eljárás során tett nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 2006. december 22-i számában K. É. – 25952/2006 számú ajánlattételi felhívásával egyszerű közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben meghatározott tárgyban. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívását a Közbeszerzési Értesítő 2007. január 19-i számában K. É. – 1217/2007 szám alatt módosította.
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét kizárta, a részekre történő ajánlattétel lehetőségét biztosította. Az ajánlati felhívás II.2.1) pontjában az alábbiak szerint határozta meg a teljes mennyiséget:
„Teljes mennyiség: összesen 13 900 liter fertőtlenítőszer, valamint 400 db adagoló az alábbiak szerint:
1. rész: 1 literes kiszerelésű egyfázisú (fertőtlenítő és tisztító hatású) használatra kész, folyékony kézfertőtlenítő, mennyiség: 4500 l (4500 db).
2. rész: 1 literes kiszerelésű kétfázisú (fertőtlenítő, de nem tisztító hatású) használatra kész, folyékony kézfertőtlenítő, mennyiség: 2000 l (2000 db).
3. rész: 5 vagy 6 literes kiszerelésű egyfázisú (fertőtlenítő és tisztító hatású) felületfertőtlenítő oldatkoncentrátum, mennyiség: 2400 liter (5 literes kiszerelés esetén 480 db, 6 literes kiszerelés esetén 400 db), valamint 50 db adagolóegység a munkaoldat elkészítéséhez (hígításához).
4. rész: 1 literes kiszerelésű, kétfázisú (gyorsfertőtlenítő, de nem tisztító hatású) használatra kész, folyékony felületfertőtlenítő, mennyiség: 3500 l (3500 db), valamint 350 db szórófej.
5. rész: 250 ml-es, szórófejes kiszerelésű színezékmentes, használatra kész, folyékony bőrfertőtlenítő, mennyiség 1500 l (6000 db).”
Ajánlatkérő a felhívás III.2) pontjában határozta meg alkalmassági követelményrendszerét, a felhívás III.2.3) pontjában a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód tekintetében – többek között – előírta, hogy:
„Alkalmasnak minősül az ajánlattevő
a) ha a termékek a termékleírás és a mintapéldány tulajdonságai alapján megfelelnek az ajánlatkérő által az ajánlati dokumentációban előírt szakmai követelményeknek.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és igazolási mód:
a) a Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében az ajánlathoz mellékelni kell valamennyi termék ajánlati dokumentációban meghatározott tartalmú leírását, valamint valamennyi termékből kettő darab kiszerelési egységnek megfelelő mintapéldányt”.
A felhívás IV.2.1) pontjában ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot jelölte meg bírálati szempontként, megadta a részszempontokat és azok súlyszámát.
Ajánlati dokumentációt is készített ajánlatkérő, amely részletesen tartalmazta a specifikációt, a becsatolandó iratmintákat és a szerződéstervezetet.
Ajánlatkérő a dokumentáció III. fejezetének 3.1. és 3.2. pontjában a következő követelményeket jelölte meg:
„3.1. Az 1., a 2. és az 5. rész tekintetében az egyfázisú és kétfázisú kézfertőtlenítőszerek és bőrfertőtlenítő szer nem tartalmazhatnak a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 1. mellékletének 2.1.–2.10.4. pontjaiban foglalt toxikológiai sajátosságokkal rendelkező veszélyes anyagot.
3.2. Az 1., a 2. és az 5. rész tekintetében az egyfázisú és kétfázisú kézfertőtlenítő szerek és bőrfertőtlenítő szer olyan komponenst nem tartalmazhatnak, amelynek a hatályos biocid jogszabályban, a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM–FVM– KvVM együttes rendeletben foglaltak szerinti szakhatóság (OTH) által engedélyezett biztonsági adatlapján a 4/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 1. mellékletének 4. és 5. pontjában meghatározottak közül az alábbi veszélyességre/kockázatra utaló R, S mondatok szerepelnek:
– R mondatok: R1 – R10, R12 – R35, R37 – R40, R42 – R49, R50 – R66 és R68,
– összetett R mondatok: bármelyik (R14/15 – R52/53), kivéve: R36/37/38,
– S mondatok: S1, S4, S7, S8, S12, S18 – S20, S22 – S24, S27 – S30, S33, S35–S45, S47–S64,
– összetett S mondatok: bármelyik (S1/2 – S47/49).
A dokumentáció III.5) pontjában ajánlatkérő előírta, hogy a minőségi követelményeknek megfelelő tulajdonságokat az alábbiakkal kell igazolni:
„– az ajánlattételi felhívás III.2.3) pontjában előírt termékleírás,
– az ajánlattételi felhívás III.2.3) pontjában előírt termékminta,
– az Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélye, (magyar nyelvű címketerv és használati utasítás, engedélyezési lap), biztonsági adatlap,
– a gyártó által kiadott eredeti használati utasítás, biztonsági adatlap és release certificate másolata.”
Az ajánlattételi határidőre, 2007. február 26-ra a 2. és 5. részre ajánlatot nyújtott be kérelmező, az Allegro Kft., az Unitas Kft. és a Pannon Diagnosztika Kft.
Ajánlatkérő az ajánlatokat elbírálta, majd 2007. március 22-én küldte meg ajánlattevők számára az ajánlatok elbírálásáról készített összegezést, mely szerint a 2. és 5. rész tekintetében az eljárás nyertese az Allegro Kft. Kérelmező és a többi ajánlattevő ajánlatát ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánította.
Ajánlatkérő a 2. és 5. rész vonatkozásában az Allegro Kft.-vel a szállítási szerződést 2007. március 27-én megkötötte.
Kérelmező 2007. április 2-án nyújtott be jogorvoslati kérelmet, melyben kérte a jogsértés megtörténtének megállapítását, ajánlatkérő eljárást lezáró döntésének megsemmisítését és ideiglenes intézkedéssel a szerződéskötés megtiltását, valamint ajánlatkérő költségekben történő marasztalását. Kérelmező jogorvoslati kérelmét 2007. április 17-én érkezett beadványában kiegészítette, melyben kérte, hogy a Döntőbizottság szükség esetén alkalmazzon a Kbt. 340. § (3) bekezdésében írt szankciót az Allegro Kft.-vel szemben.
Kérelmező álláspontja szerint ajánlatkérő eljárást lezáró döntése jogsértő, mivel az Allegro Kft. ajánlatát Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenné kellett volna nyilvánítani.
Kérelmező előadta, hogy az Allegro Kft. 2. részre tett ajánlatában a Sensiva kézfertőtlenítő esetében az adatlap 10. pontjának második mondata S50 mondat: „Anyagok melyeket kerülni kell: Nem szabad más tisztító- vagy fertőtlenítőszerrel keverni”. Az Allegro Kft. 5. részre tett ajánlatában a Kodan Tincture Forte Farblos bőrfertőtlenítőszer esetében az adatlap 10. pontjának második mondata S50 mondat: „Anyagok, melyeket kerülni kell: Nem szabad más tisztító- vagy fertőtlenítőszerrel keverni”. Az Allegro Kft. 2. részre tett ajánlatában a Sensiva kézfertőtlenítő szer esetében az adatlap 2. pontjában az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ részében mindhárom összetevőnél a rendelet 2.5. pontjában írt „irritatív” veszélyjel, „Xi” jelölés került feltüntetésre. Az Allegro Kft. 5. részre tett ajánlatában a Kodan Tincture Forte Farblos bőrfertőtlenítő esetében az adatlap 2. pontjában az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ részében, mindhárom összetevő esetében a rendelet 2.5. pontjában írt „irritatív” veszélyjel, „Xi” jelölés került feltüntetésre.
Kérelmező mindezek bizonyítására az Allegro Kft. ajánlataiban szereplő Sensiva márkanevű kézfertőtlenítőszer és a Kodan Tincture Forte Farblos márkanevű bőrfertőtlenítőszer biztonsági adatlapjait csatolta, amelyek tartalmazták mind az „irritáló Xi” jelölést, mind az „S mondatokat”.
Kérelmező véleménye szerint ajánlatkérő döntése tévedésen alapult, mivel a biztonsági adatlap nem tartalmazta a veszélyes anyagokról és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet mellékletében használt kódot.
Ajánlatkérő írásbeli észrevételében és tárgyaláson tett nyilatkozatában előadta, hogy a jogorvoslati eljárás megindítása után azonnal áttekintette az Allegro Kft. ajánlatát és észlelte, hogy az ajánlatok értékelése során a biztonsági adatlapok nem azonos módon történt kiállítása megtévesztette, így valóban tévesen értékelte az ajánlatokat, amikor azokat elsősorban a jogszabály által rögzített jelzések megléte alapján ellenőrizte, s figyelmen kívül hagyta a jelzés nélküli mondatokat.
Ajánlatkérő előadta, hogy döntése kizárólag az ő tévedésén alapult, nem állt szándékában érvénytelen ajánlatot érvényesként elfogadni. 
Ajánlatkérő nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy a Kbt. 342. § (2) bekezdés alapján el kíván állni az Allegro Kft.-vel megkötött szerződéstől, amennyiben a Döntőbizottság határozatában megállapítja a jogsértés megtörténtét.
Ajánlatkérő kérte, hogy Döntőbizottság további jogkövetkezményeket ne alkalmazzon, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a nem szándékosan megvalósított jogsértés megtörténtét nem vitatja, a jogorvoslati eljárásban együttműködő magatartást tanúsított, továbbá csekély jelen közbeszerzés 2. és 5. részének értéke (nettó 1 750 000 és 3 840 000 Ft.).
Ajánlatkérő álláspontja szerint nem indokolt a Kbt. 340. § (3) bekezdésében szereplő szankciók alkalmazása az Allegro Kft-vel szemben, mivel ajánlatkérő értékelte tévesen az ajánlatokat.
Egyéb érdekeltek a jogorvoslati eljárásban észrevételt nem tettek.
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárásban azt vizsgálta, hogy jogsértő volt-e ajánlatkérő eljárása az ajánlatok elbírálása és a közbeszerzési eljárást lezáró döntése tekintetében.
A Döntőbizottság megállapította, hogy kérelmező jogorvoslati kérelme megalapozott.
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. negyedik része szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás volt.
A Kbt. 300. § (6) bekezdése szerint az egyszerű közbeszerzési eljárásban az eljárás megindítására a 48. § (2)–(3) bekezdése; az ajánlattételi felhívásra az 52. §; a kiegészítő tájékoztatásra az 56. §; a bírálati szempontokra az 57. § (1)–(5) bekezdése; az ajánlatra a 70. § (1) bekezdése és a 73. §; az ajánlattételi határidőre és az ajánlati kötöttségre a 74. § (6) bekezdése és a 75. § (2) bekezdése; az ajánlatok benyújtására és felbontására a 79–80. §; az ajánlatok elbírálására a 81–89. §, a 91–92. §; az ajánlatok elbírálásáról szóló tájékoztatásra a 97. §; a szerződés megkötésére a 99. § (1), (3)–(4) bekezdése; valamint tárgyalás esetén a 128. § is megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni. Az egyszerű közbeszerzési eljárás kapcsán a hirdetmények megküldésére és közzétételére a 249. § is megfelelően alkalmazandó.
A Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.
A Kbt. 81. § (1) bekezdés szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A Kbt. 81. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálni a beérkezett ajánlatokat azok érvényessége tekintetében. A Kbt. 81. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokra figyelemmel köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek.
A Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A Kbt. 91. § (1) bekezdése szerint az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az 57. § (2) bekezdésében meghatározott bírálati szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
A jogorvoslati eljárás során a Döntőbizottság megvizsgálta, hogy kérelmező ajánlata megfelel-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.
A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlati felhívás III.2.3) a) pontja a műszaki, illetve szakmai alkalmasságra vonatkozóan előírta, hogy az ajánlathoz mellékelni kell a dokumentációban meghatározott tartalmú leírást, a dokumentáció pedig a III. fejezet 3.1. és 3.2. pontjában a 2. és az 5. rész tekintetében előírta, hogy az egyfázisú és kétfázisú kézfertőtlenítő szerek és bőrfertőtlenítő szerek nem tartalmazhatják a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 1. mellékletében szereplő veszélyes anyagok közül – többek között – az alábbiakat:
„1. Az anyagok veszélyesség szerinti osztályozásának szempontjai 2.5. Irritatív
5. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok S50 ...val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg)”.
A Döntőbizottság megállapította, hogy egyrészt az Allegro Kft. ajánlatának 119–123. oldalán található biztonsági adatlap a SENSIVA higiénés és műtéti kézfertőtlenítő esetében a 3. pontban tanúsítja, hogy a termék „Xi irritáló”, míg a 10. pont rögzíti, hogy: „anyagok melyeket kerülni kell: nem szabad más tisztító vagy fertőtlenítőszerrel keverni”, másrészt, hogy a 157–165. oldalon lévő biztonsági adatlap a KODAN TF FARBLOS színezetlen bőrfertőtlenítő szer vonatkozásában a 10. pontjában „anyagok melyeket kerülni kell: nem szabad más tisztító vagy fertőtlenítőszerrel keverni”, a 16. pontban pedig „Xi irritáló” tanúsítás szerepel.
A Döntőbizottság mindezek alapján megállapította, hogy az Allegro Kft. ajánlatában benyújtott biztonsági adatlapok tartalmuk alapján nem felelnek meg az ajánlati dokumentáció 3.1. és 3.2. pontjaiban foglaltaknak, azaz az ott meg nem engedett toxikológiai sajátosságokat és veszélyességre/kockázatra utaló jellemzőket tartalmaznak, egyrészt irritáló hatásúak, másrészt nem keverhetők más tisztító vagy fertőtlenítőszerrel.
A Döntőbizottság megállapította, hogy az Allegro Kft. 2. és 5. részre tett ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, tehát az Allegro Kft. 2. és 5. részre tett ajánlatának érvénytelenségét kellett volna ajánlatkérőnek megállapítani az ajánlatok elbírálása során, az érvénytelen ajánlatot pedig nem lehetett volna a közbeszerzési eljárás nyerteseként kihirdetni.
Mindezekre figyelemmel a Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés c) pontja alapján megállapította, hogy ajánlatkérő a Kbt. 300. § (6) bekezdésére tekintettel, a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel megsértette a Kbt. 81. § (3) bekezdését és a Kbt. 91. § (1) bekezdését, mivel nem állapította meg a dokumentációban foglalt követelményekkel ellentétes tartalmú ajánlat érvénytelenségét, majd az érvénytelen ajánlatot érvényesként elbírálta és azt a közbeszerzési eljárás nyerteseként hirdette ki.
A Döntőbizottság jelen esetben a jogsértés megtörténtének megállapítása mellett további jogkövetkezmények alkalmazását nem tartotta indokoltnak, tekintettel a beszerzés fentiekben ismertetett értékére, illetve arra, hogy ajánlatkérő a Kbt. 342. § (2) bekezdése értelmében határozott nyilatkozatott tett arra vonatkozóan, hogy a megkötött szerződéstől el kíván állni, tehát a jogsértés reparálhatóvá válik.
A Döntőbizottság ideiglenes intézkedést nem alkalmazott, mert annak jogszabályi feltételei nem álltak fenn.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja, illetve a 341. § (6) bekezdése alapján rendelkezett a költségek viseléséről.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja. 

Budapest, 2007. április 26.


Dr. Puskás Sándor s. k.,     Hámori András s. k.,
  közbeszerzési biztos         közbeszerzési biztos

Dr. Szvetnik Ágnes s. k.,
közbeszerzési biztos