Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma: 2007/60
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2007.05.30.
Iktatószám: 8206/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (8206/2007)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.164/13/2007.

Tárgy: az ETS-Építő Beruházó és Szolgáltató Zrt. jogorvoslati kérelme a Kisújszállás Város Önkormányzat közbeszerzési eljárása ellen.
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság az ETS-Építő Beruházó és Szolgáltató Zrt. (1021 Budapest, Budakeszi út 73/F, képviseli dr. Dobrossy István ügyvéd, 4025 Debrecen, Simonffy u. 57., a továbbiakban: kérelmező) által a Kisújszállás Város Önkormányzata (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1, a továbbiakban: ajánlatkérő) „a Kisújszállás város II/a, II/b és a III/a szennyvízöblözeteiben a szennyvízcsatorna-hálózat megvalósítása és a szennyvíztisztító telep kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott kérelmet elutasítja.
Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, méltányossági és újrafelvételi kérelemnek helye nincs. A határozat érdemi részének felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet – a Fővárosi Bírósághoz címezve – a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai, a jogorvoslati kérelem, ajánlatkérő érdemi észrevétele alapján az alábbi tényállast állapította meg.
Ajánlatkérő 2007. február 21-én a Közbeszerzési Értesítő 22. számában közzétette, a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezet szerinti nyílt eljárásának ajánlati felhívását a rendelkező részben meghatározott építési beruházás tárgyában.
Az ajánlati felhívás II.2.1) pontja megjelölte a szerződés szerinti teljes mennyiséget az alábbiak szerint:
A) II/a öblözet
– 9513 fm DN200 mm gravitációs vezeték, tisztítóaknákkal és tisztítóidomokkal,
– 6994,5 fm DN 50 mm házi bekötővezeték,
– 813 fm DN150 szennyvíz nyomott vezeték,
– 1 db 6 l/s kapacitású átemelő.
Kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése a HIDRO Kft. tervdokumentációja és a KÖTI-H-02006-003/2002 és 3148-10/ 2005. számú vízjogi létesítési engedély alapján.
B) II/b öblözet
– 4120 fm DN200 mm gravitációs vezeték, tisztítóaknákkal és tisztítóidomokkal,
– 3186,5 fm DN150 mm házi bekötővezeték,
– 1065 fm DN150 szennyvíz nyomott vezeték,
– 1 db 79 m3/d kapacitású átemelő
Kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése a HIDRO Kft. tervdokumentációja és a KÖTI-H-02007-003/2002 és 3146-10/ 2005. számú vízjogi létesítési engedély alapján.
C) III/a öblözet
– 9207 fm DN200 mm gravitációs vezeték, tisztitóaknákkal és tisztítóidomokkal,
– 4474 fm DN150 mm házi bekötővezeték,
– 1038 fm DN150 szennyvíz nyomott vezeték,
– 1 db 320 m3/d kapacitású átemelő
Kiviteli terveinek elkészítése és kivitelezése a HIDRO Kft. tervdokumentációja és a KÖTI-H-02002-003/2002 és 3141-12/ 2005. számú vízjogi létesítési engedély alapján.
D) Szennyvíztisztítótelep rekonstrukciójának tervezése és kivitelezése, próbaüzemelés, meglévő telep felújítása.
– Új biológiai blokk:
– 1 db 600 m3 térfogatú anoxikus tér,
– 2 db egyenként 600 m3 térfogatú oxikus tér, 
– új kör alakú utóülepítő,
– fertőtlenítő műtárgy bővítése,
– iszapsűrítő műtárgy 2 db,
– gépházépület építése,
– gépi iszapvíztelenítő berendezés 3-6 m3/h teljesítmény,
– 2 db fúvóberendezés,
– konténer a víztelenített iszap gyűjtésére,
– vegyszeradagoló és vegyszertároló a foszforkicsapáshoz.
Továbbá szennyvíztelepi út- és közműhálózat, kerítés, járda, villamos hálózat, térvilágítás, irányítástechnika, gázellátás, fűtés, átemelő, vagyonvédelem a dokumentáció szerinti létesítmények a Keviterv Plusz Kft. tervdokumentációja alapján.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének határidejét 2008. szeptember 30-ában határozta meg.
Az ajánlati felhívás meghatározta az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmasságának igazolására kért adatokat és tényeket, a szerződés teljesítésére alkalmassá, illetve alkalmatlanná minősítésének szempontjait.
1. Ajánlatkérő a rész- és többváltozatú ajánlat tételét és a hiánypótlás lehetőségét kizárta, bírálati szempontként az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztását határozta meg.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2007. április 10-ében az eredményhirdetés időpontját 2007. április 26-ában, míg a szerződéskötés tervezett időpontját 2007. május 4-ében határozta meg.
Ajánlatkérő dokumentációt is összeállított a megfelelő ajánlattétel érdekében, mely tartalmazta ajánlatkérő részletes előírásait, nyilatkozatmintákat, szerződési feltételeket, műszaki leírásokat. Ajánlatkérő a dokumentációban rögzítette, hogy a rendelkezésére álló fedezet bruttó összege 1 470 000 000 Ft.
A dokumentáció I/2. 16. pontja alapján az ajánlattevő köteles az ajánlathoz naptári hetes bontású, év és a hónap megjelölést tartalmazó műszaki-pénzügyi ütemtervet csatolni az alábbi tartalmi-formai előírásoknak megfelelően:
Csatornaépítésre vonatkozóan:
– vezetékjelenkénti és utcanevenkénti átemelő jelenkénti bontásban, azon belül az alábbi munkanemenkénti szakaszolásban: 
– kiviteli tervezés
– építés (szennyvízcsatorna, átemelő)
– próbaüzem
– műszaki átadás-átvétel
– a fenti szennyvízcsatorna-építés munkanem további bontása az alábbi:
– vezetéképítés
– minőségi vizsgálatok
– végleges sávosút-helyreállítás
– teljes szélességű aszfaltszőnyegezés
– a fenti átemelőépítés munkanem további bontása az alábbi:
– átemelőépítészet,
– átemelőgépészet,
– átemelővillamosság, irányítástechnika.
A havi teljesítményértékeket meg kell jelölni egy külön soron. 
Előírt legkésőbbi befejezési határidő: 2008. május 30. 
Szennyvíztisztító-építésre vonatkozóan:
– kiviteli tervezés, kivitelezés, vízminőség-vizsgálatok, próbaüzem, műszaki átadás-átvétel teljesítmény értéke (nettó) bontásban
– a kivitelezésen belül az alábbi építmények szerinti szakaszolásban:
– új biológiai blokk
– új kör alakú utóülepítő 
– fertőtlenítő műtárgy bővítése
– új iszapsűrítő műtárgy 
– új gépház
– új folyékonyhulladék-fogadó és csurgalékvíz-átemelő műtárgy
– iszapdeponáló tér
– csapadékvíz-tároló 
– járulékos munkák
– a fenti építményeken belül további munkanem az alábbi:
– építészet
– villamosság-gépészet
A havi teljesítmény értékeket meg kell jelölni egy külön soron. Előírt legkésőbbi befejezési határidő: 2008. május 30.
A dokumentáció I/2. fejezet 7. oldala szerint a kiviteli tervek mindegyikének jóváhagyással együtt és a folyékonyhulladékfogadónak 2007. július 31-ig kell elkészülnie. A III/a öblözetben található Kurucz utcában a csatornaépítésnek – helyreállítással együtt – 2007. június 30-ig kell elkészülni. Ugyanezen oldalon jelölte meg ajánlatkérő a tanulmánytervek és a vízjogi engedélyezési tervek készítőit az alábbiak szerint: 
A csatornahálózatra vonatkozó tanulmányterveket és vízjogi engedélyezési terveket a HIDRO Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltatási Kft., a szennyvíztisztító telepre vonatkozó tanulmányterveket és vízjogi engedélyezési terveket a KEVITERV Plusz Kft. készítette. Mindként tervező esetében a szerzői jogok védelme érdekében az ajánlatkérő kérte, hogy az ajánlattevő csatolja a tervező hozzájáruló nyilatkozatát az ajánlathoz, amennyiben a kiviteli tervet más tervezővel, vagy saját maga kívánja elkészíttetni, illetve elkészíteni.
A dokumentáció 8. oldalán az ajánlatkérő a kiviteli tervekkel kapcsolatban még előírta, hogy a szennyvízöblözetenként, illetve a telepre vonatkozóan kompletten elkészült kiviteli terveket a megrendelővel el kell fogadtatni, erre két hét áll a megrendelő rendelkezésére, a kivitelezést csak jóváhagyott kiviteli tervek alapján kezdhető meg.
Kérelmező a dokumentációt 2007. március 13-án vette át. A dokumentációt megvásárolta továbbá a Szeviép Zrt., Schumann–Fischer Kft., Hídépítő Zrt., SADE Magyarország Kft., Somogyi és Társa Kft. és Vakond Kft.
Ajánlatkérő 2007. március 26-án helyszíni bejárást tartott – amin kérelmező nem vett részt – melyről jegyzőkönyvet készített. A konzultációs jegyzőkönyvben ajánlatkérő válaszolt az addig beérkezett kérdésekre, majd 2007. április 3-án további kiegészítő tájékoztatást adott az ajánlattevőknek az alábbiak szerint: 
„A Kurucz utca vonatkozásában a megjelölt részhatáridőre mennyire kell komplettnek lennie a csatornahálózatnak?
A részhatáridő megjelölésére egy régóta húzódó útépítési munka miatt került sor. Ezért a határidőre az útpálya, az útpadka és az útpadka külső élétől 1 m-en belül lévő műtárgyak és vezetékszakaszok megépítése szükséges.
Az ajánlati dokumentáció 7. oldalán leírtak szerint 2007. július 31-ei, valamint 2007. június 30-ai időpontok téves időpontok, vagy ezeket továbbra is figyelembe kell-e venni?
Figyelembe kell venni.”
A kiegészítő tájékoztatásokat ajánlatkérő az érdekelteknek megküldte.
Az ajánlattételi határidőre, 2007. április 10-re ajánlatot tett a Szeviép Zrt., a Kisújszállás 2007 Konzorcium., a Hídépítő Zrt., az S-C Kisújszállás Konzorcium, a Vakond-Somogyi Konzorcium és kérelmező.
Kérelmező 2007. március 28-án postán feladott jogorvoslati kérelemmel fordult a Döntőbizottsághoz, kérte a jogsértés megállapítását, ajánlatkérő felhívását a Kbt. szabályainak megfelelő eljárásra, valamint ideiglenes intézkedés alkalmazását.
Kérelmező álláspontja szerint ajánlatkérő megsértette a Kbt. 1. és 49. §-át, valamint a Ptk. 227. § (2) bekezdését.
Előadta, hogy az ajánlati felhívásban meghatározott szerződéskötés tervezet időpontja alapján a dokumentáció 7. oldala szerint a kiviteli terveknek jóváhagyással együtt és a folyékony hulladékfogadónak 2007. július 31-ig kell elkészülnie, míg III/a öblözetben található Kurucz utcai csatornaépítésnek helyreállítással együtt 2007. június 30-áig kell befejeződnie.
Kérelmező álláspontja szerint e fenti határidők nem teljesíthetőek, mivel a Kurucz utcai csatornaszakasz kiviteli terveinek készítésére és a szakasz kivitelezésére 57 naptári nap, a folyékony hulladékfogadó kiviteli terveinek elkészítésére, kivitelezésére és az összes többi csatornaszakasz kiviteli terveinek elkészítésére és kivitelezésére 88 naptári nap állna rendelkezésre. Ennyi idő alatt kérelmező szerint e feladatok nem teljesíthetők, amennyiben ajánlattevő mégis vállalja a határidők betartását, akkor irreális vállalást jelöl meg ajánlatával, amennyiben nem vállalja ajánlata érvénytelen lesz. Kifejtette, hogy a lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés a Ptk. 227. § (2) bekezdése szerint semmis. Ajánlatkérő a verseny tisztaságát sértő felhívást tett közzé azáltal, hogy semmis szerződés megkötésére irányult a felhívása. Kérelmező véleménye szerint a Kbt. 49. §-a kettős követelményt fogalmaz meg ajánlatkérő számára, egyrészt az ajánlati felhívását úgy kell elkészítenie, hogy arra megfelelő ajánlatot lehessen tenni, másrészt az esélyegyelőségre is tekintettel kell lennie ajánlatkérőnek a feltételek meghatározása során.
Kérelmező ajánlatkérő észrevétele kapcsán előadta, hogy a szennyvíztisztító telep jóváhagyott kiviteli terveinek elkészítésére és kivitelezésére rendelkezésre álló 27 nap azért nem lehetséges, mivel a beton teljes kötési ideje köztudomásúan 28 nap, mind a hatályos magyar, mind az európai szabvány szerint [pl. MSZ-EN 2006-1: 2002 NAD (2003)]. Ehhez képest, amennyiben a zsaluzás és a betonacél-szerelés idejét is figyelembe vesszük, a rendelkezésre álló 27 napból már csak jobb esetben is 22-23 nap marad, nem beszélve arról, hogy a beépítendő gépészet szerelését csak a 28 nap eltelte után lehetne kezdeni. Ezenkívül víztartási próbát kell tartani, amit a 28 napon belül végeznek el, akkor nem tartja be a betonkötésére előírt technológiai időt. A csatornahálózat kapcsán kifejtette, hogy 4 db tisztítóakna van tervezve, amelyhez szintén betont kell használni. Ezentúl az útkezelői hozzájárulás megadásának feltétele volt, hogy a burkolat helyreállítás szerkezete 25 cm vastag C-6 jelű soványbeton alapot tartalmazzon, mivel erre is vonatkoznak a hatályos szabványok. Ezáltal ajánlatkérő irreális vállalásra kényszeríti ajánlattevőket. A Ptk. 227. § (2) bekezdése, illetve 200. § (2) bekezdése szerinti jogellenes feltétel vállalásával az ajánlattevő nem adhat megfelelő ajánlatot. Kérelmező hivatkozásul becsatolta a Kisújszállás Város Önkormányzatának címzetes főjegyzője által megadott útkezelői hozzájárulást.
A Döntőbizottság ideiglenes intézkedést nem alkalmazott, mivel annak törvényi feltételei nem álltak fent.
Ajánlatkérő kérelmező kérelmének – mint alaptalannak – az elutasítását kérte. Indoklásul előadta, hogy a Kurucz utcai építés vonatkozásában 2005 októberében támogatásban részesült. A kivitelezőt közbeszerzési eljárásban választották ki, a szerződést megkötötték a beruházás elhúzódása miatt két alkalommal kellett módosítani, ezért az útépítés megvalósítására támogatás lehívhatósága érdekében kellett eltérő határidőt megállapítani. A dokumentációban megjelölt mindkét tervező esetében a szerzői jogok védelme érdekében ajánlatkérő kérte, hogy az ajánlattevő ajánlatához csatolja a tervező hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben a kiviteli tervet akár más, akár saját maga kívánja elkészíttetni. A dokumentációban ajánlatkérőnek előírása volt az is, hogy a kiviteli terveket a megrendelővel el kell fogadtatni, melyre két hét áll rendelkezésre, így a kivitelezést csak a jóváhagyást követően lehet elkezdeni. Ezen előírásokat a 2007. március 26-án tartott helyszíni konzultáció résztvevői nem kifogásolták. Egy kérdés érintette a határidőket, melyben a 2007. június 30-i és július 31-i időpontok figyelembe vételéről szólt. Ez alapján megállapítható, hogy más ajánlattevők számára az ütemezés és a határidők betartása nem tűnik teljesíthetetlennek. Előadta továbbá, hogy a megkérdezett tervezők álláspontja szerint, melyet csatolt, a szennyvíztisztító telep kiviteli terve 2007. június 20-ig elkészülhet, így a jóváhagyást követően 2007. július 5-én a kivitelezés megkezdhető és 2007. július 31-ig 27 nap alatt a folyékonyhulladék-fogadó megépíthető. A csatornahálózatot illetően a kiviteli terv június 4-ig elkészülhet a kivitelezés július 19-ei kezdéssel 11 nap alatt a Kurucz utca vonatkozásában befejeződhet.
Ajánlatkérő a kérelmező technológiai kifogásai kapcsán kifejtette, hogy a beton 28 napos kötésideje nem azt jelenti, hogy a betont terhelni illetve azon további munkálatokat végezni csak 28 nap után lehetne, csupán a beton ez idő után éri el azt a szilárdságát, mely alapján minősítése és szilárdsági osztályba sorolása történik. Ebből egyértelműen megállapítható, hogy a műtárgy a pár napot igénybe vevő gépészeti és villamos szereléssel és a vízzárósági próbával együtt nyáron 27 nap alatt megépíthető. A tisztítóaknák tekintetében előadta, hogy előre gyártott elemekből is készülhetnek (sőt általában abból készülnek), így a szilárdsági érték csak az akna szintjének beállításához szükséges. A C-6 soványbeton kapcsán kifejtette, hogy nem a 28 napos szilárdsággal számolnak, hiszen az a gyakorlatban kivitelezhetetlen. Ajánlatkérő az előírás betartásának lehetetlensége és az ezzel kapcsolatos szerződés semmissége kapcsán észrevételében megemlítette, hogy kérelmező ajánlatában a Kurucz utca kivitelezését 2007. június 30-ig, míg a folyékonyhulladék-fogadó építését 2007. július 31-ig vállalta.
Egyéb érdekelt, Szeviép Zrt. észrevételében előadta, hogy ajánlatkérő álláspontjával egyetértésben kéri a megalapozatlan kérelem elutasítását. Indoklásként megjegyezte, hogy társaságuk számos szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep kivitelezését valósította meg az elmúlt évek során. Ezen megbízásokat kivétel nélkül közbeszerzési eljárás során nyerték el, s ezen közbeszerzési eljárások – többnyire a pénzügyi és műszaki korlátok miatt – esetenként a tárgybani tendertervben megfogalmazottaknál is nehezebben teljesíthető feltételeket tartalmaztak. Nyilatkozatában kifejtette, hogy jelen közbeszerzési eljárásban szereplő feltételek teljesíthetők, vállalhatók.
A Döntőbizottság kérelmező kérelmét elutasítja az alábbi indokok alapján.
A Döntőbizottságnak abban kellett állást foglalni, hogy ajánlatkérő előírásai olyan irreális teljesítési részhatáridőket tartalmaznak-e, melyek sértik a Kbt. 49. §-ban foglaltakat és az alapelvi rendelkezéseket.
Ajánlatkérő a közbeszerzést a Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt eljárás alapján folytatta le.
A Kbt. 252. §-a alapján a nyílt eljárásra a IV. fejezet 3. címének szabályait (48–99. §) – a 23. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni.
A Kbt. 1. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevők számára.
A Kbt. 49. §-a rögzíti, hogy az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetményt külön jogszabályban meghatározott minta szerint úgy kell ajánlatkérőnek elkészíteni, hogy annak alapján az ajánlattevők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során a beszerzési igényéhez mérten a törvény adta keretek közt dönt az ajánlati felhívás és a dokumentációban megfogalmazott elvárásainak meghatározását illetően. Ajánlatkérő által a dokumentációban megfogalmazott előírás szerződési feltételnek tekinthető, mely az érvényes ajánlattételhez szükséges. Míg a részvételi feltételeket illetően ajánlatkérő a törvény szigorú rendelkezései alapján tehet előírásokat, addig a szerződési feltételeket illetően nagyobb mozgásteret biztosít számára a jogalkotó. Az alapelvi rendelkezésekre figyelemmel kell meghatároznia a szerződés teljesítésének feltételeit, amelyeket a felhívásban vagy a dokumentációban kell ajánlattevők tudomására hoznia [Kbt. 54. § (1) bekezdés].
A Kbt. 49. §-a az ajánlati felhívás tartalmát tekintve kettős követelményt támaszt az ajánlatkérővel szemben. Egyrészt ajánlatkérőnek az ajánlati felhívást úgy kell elkészíteni, hogy az alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tudjanak tenni, másrészt egyenlő esélyük legyen az ajánlattételben. Az ajánlattevők ugyanis csak akkor értesülhetnek megfelelően az ajánlattétel feltételeiről, ha ezek meghatározására a nyilvánosan megjelenő ajánlati felhívásban kerül sor.
A Döntőbizottság megállapította, hogy a részhatáridőket ajánlattevők a dokumentációból megismerhették, és ennek tudatában egyenlő eséllyel tehették meg ajánlatukat.
A Döntőbizottság álláspontja szerint a kérelmező kérelmében tartalmát tekintve a fenti rendelkezéseken túl azt vitatja, hogy ajánlatkérő feltétele az ajánlattevők által teljesíthető.
A Döntőbizottság a felhívás és a dokumentáció vizsgálata alapján megállapította, hogy a szerződés teljesítésének határideje 2008. szeptember 30-a, mely magába foglal három öblözet és egy szennyvíztisztító kiviteli terveinek elkészítését, építését, próbaüzemét, műszaki átadás-átvételét. Ajánlatkérő ettől eltérően a III/a öblözetben található Kurucz utca csatornaépítésére helyreállítással együtt 2007. június 30-i, míg valamennyi kiviteli terv elkészítésére jóváhagyással együtt és a folyékonyhulladék-fogadó megépítésére 2007. július 31-i részhatáridőt állapított meg.
A Döntőbizottság a műszaki tartalom vizsgálata alapján megállapította, hogy a Kurucz utca csatornaépítése tartalmaz egy 248 m hosszú mellékgyűjtőt, rajta 4 db tisztítóaknát, 26 db házi bekötést, továbbá ugyanezen hosszal teljes pályás útburkolat-helyreállítást. Az útpálya helyreállítása is csak részleges, mely csak az útpálya, az útpadka és az útpadka élétől 1 m-en belüli műtárgyak és vezetékszakaszok megépítését foglalja magában.
A Döntőbizottság az ajánlatkérői előírások alapján megállapította, hogy a Kurucz utca megépítésének feltétele a rá vonatkozó kiviteli tervek elkészítése, mely azonban csak egy töredéke az egész öblözetnek. Nincs olyan előírása ajánlatkérőnek, amely kizárná az első lépésben szükséges kiviteli terv korábbi elkészítését, ugyanis az összes többi tervet csak 2007. július 31-re kell elkészíteni. A feladatok ütemezésével kell a fenti ajánlatkérői követelményt teljesítenie ajánlattevőknek. A fentiekhez hasonló a helyzet a folyékonyhulladék-fogadó műtárgyat illetően.
Fentiek alapján megállapítható, hogy ajánlatkérő részhatáridőre vonatkozó teljesítési elvárása a teljes kivitelezés megvalósításának kis hányadát érinti. A Döntőbizottság álláspontja szerint nem merült fel kétség arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő ezen előírása az ajánlattevők részéről teljesíthető, mely álláspontot megerősíti a kiviteli tervek készítését végző tervezők azon nyilatkozata, hogy a kiviteli tervek készítése folyamatban van és azok elkészülte június 4. illetve június 20-ig várható. A tervezők továbbá minden ajánlattevő számára rendelkezésre állnak, tehát az esélyegyenlőség e tekintetben is biztosított.
A Döntőbizottság döntése meghozatalakor figyelembe vette a technológiai sajátosságokat, az egész projekt és az adott projektrész arányát, a megfelelő időjárási körülményeket és a véghatáridő ajánlattevők által sem vitatott teljesíthetőségét, és ezek alapján megállapította, hogy ajánlatkérő elvárása nem irreális, tehát ezen követelmény nem sérti a verseny tisztaságát és a Kbt. 49. §-ában foglalt rendelkezést.
A Döntőbizottság megjegyzi, hogy amennyiben kérelmező számára ezen előírás teljesíthetetlen lett volna, nem tett volna ajánlatot, amint az az ajánlatkérő tájékoztatásából kitűnt.
A Döntőbizottság vizsgálatának terjedelme nem terjed ki a Ptk. kérelmező által megjelölt szabályainak megsértésére, ezért érdemi vizsgálat tárgyát nem ez képezheti.
A Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a fenti indokok alapján kérelmező megalapozatlan kérelmét a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján elutasította.
A Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja alapján rendelkezett a költségek viseléséről. 
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja. 

Budapest, 2007. április 24.

Dr. Szvetnik Ágnes s. k.,   Kalmárné Diósy Ildikó s. k.,
   közbeszerzési biztos        közbeszerzési biztos

Dr. Biró Judit s. k.,
közbeszerzési biztos