Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Tájékoztatás

Általános tájékoztatás

Tájékoztatás a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárás legfontosabb szabályairól

A jogorvoslati kérelem/hivatalból történő kezdeményezés – a Kbt. 149. § (1) bekezdése szerinti – kötelező tartalmi elemei:

  • a) a kérelmező és a 145. § (7) bekezdés szerinti képviselőjének nevét, székhelyét (lakóhelyét), a kérelmezői jogosultságot alátámasztó tények;
  • b) a kérelemmel érintett közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének nevét, székhelyét, a közbeszerzés tárgyát és - részajánlattétel esetében - a jogorvoslattal érintett részt, vagy a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzés esetében a beszerző nevét, székhelyét és a beszerzés tárgyát;
  • c) a jogsértő esemény megtörténtének és a kérelmező arról való tudomásszerzésének időpontját valamennyi kérelmi elem tekintetében egyértelműen azonosíthatóan;
  • d) a megsértett jogszabályi rendelkezést valamennyi kérelmi elemre vonatkozóan, valamint a jogsértő eseményt és annak bizonyítékait;
  • e) a Közbeszerzési Döntőbizottság döntésére irányuló indítványt, ennek indokait valamennyi kérelmi elem tekintetében egyértelműen azonosíthatóan; (hivatalbóli kezdeményezésnél nem kötelező, de javaslatot tehet rá)
  • f) ideiglenes intézkedés [156. §] elrendelésére irányuló indítványt, ennek indokait; (hivatalbóli kezdeményezésnél nem kötelező, de javaslatot tehet rá)
  • g) a közbeszerzési ügy lehetséges érdekeltjeinek a kérelmező által ismert nevét, székhelyét (lakóhelyét);
  • h) az esetleges előzetes vitarendezés lefolytatását, továbbá annak eredményét, illetve az ajánlatkérő válaszát, amelyet csatolni is kell. (hivatalbóli kezdeményezésnél nem kell)

Amennyiben ismert a becsült érték, a Kbt. 150. § (1) bekezdése szerinti díj befizetéséről szóló igazolás, ami csak olyan, a pénzforgalmi szolgáltató által kiállított okirat lehet, amelyből kétséget kizáróan megállapítható, hogy az igazgatási szolgáltatási díj átutalása megtörtént.

A kérelem/kezdeményezés alapvető tartalmi kelléke a meghatalmazott képviselő meghatalmazása, mivel a Kbt. 145. § (7) bekezdése alapján állami közbeszerzési szaktanácsadói, kamarai jogtanácsosi vagy ügyvédi képviselet kötelező a jogorvoslati eljárásban.

A kérelmet és annak kötelező mellékleteit az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kell benyújtani. További információ:

https://dontobizottsag.kozbeszerzes.hu/dontobizottsag/altalanos-tajekoztatas/

A Kbt. 150. § (1) bekezdése szerint a Döntőbizottság kérelemre indult eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek mértékét a Kbt. 150. § (4)-(6) bekezdése az alábbiak szerint állapítja meg:

- Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

a) az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, illetve közbeszerzési eljárás mellőzése esetében a beszerzés becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész becsült értékének 0,5%-a, de legalább háromszázezer forint, legfeljebb tizenhétmillió-ötszázezer forint;

b) az uniós értékhatárokat el nem érő értékű közbeszerzési eljárás, illetve közbeszerzési eljárás mellőzése esetében a beszerzés becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész becsült értékének 0,5%-a, de legalább háromszázezer forint, legfeljebb ötmillió forint.

- A (4) és (5) bekezdéstől eltérően az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, illetve ezek módosításának jogsértő volta miatt indult jogorvoslati eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a (4) és (5) bekezdés alapján megállapított igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, de legalább háromszázezer forint.

A Kbt. 3. § 16. pontja szerint kérelmi elem a Döntőbizottsághoz benyújtott jogorvoslati kérelemnek az az elkülöníthető része, amely tartalmazza a jogsértőnek vélt kérelmezetti eljárási cselekményt, magatartást, döntést, vagy mulasztást a megsértett jogszabályi rendelkezés(ek) megjelölésével, valamint a Döntőbizottság döntésére irányuló indítványt és annak indokait, azzal, hogy a kérelmező ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének érvénytelenségét megállapító ajánlatkérői döntés vitatása egy kérelmi elemet képez, kivéve, ha valamely érvénytelenségi okhoz egyéb jogkövetkezmény is fűződik.

A Kbt. 150. § (7) bekezdése értelmében az igazgatási szolgáltatási díjat a Közbeszerzési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell átutalással megfizetni.

A befizetéshez szükséges számlaszám itt érhető el

https://dontobizottsag.kozbeszerzes.hu/dontobizottsag/bemutatkozas/

Tárgyalás tartása és az ügyintézési határidő

A Kbt. 161. § (1) bekezdése értelmében a Döntőbizottság a közbeszerzési ügyet tárgyalás tartása nélkül bírálja el kivéve, ha a tárgyalás tartása feltétlenül szükséges különösen az ügyféli jogok gyakorlásához, a tényállás tisztázásához, a szakszerű és minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe vevő döntés meghozatalához.

A Kbt. 161/A. § alapján a tárgyalás elektronikus hírközlő hálózat útján is megtartható.

https://dontobizottsag.kozbeszerzes.hu/dontobizottsag/kozlemenyek_db/

A Kbt. 161. § (2) bekezdése szerint a Döntőbizottság a tárgyalást az ügyintézési határidő kezdetétől számított tizenöt napon belül időpontban tartja meg.

A Kbt. 164. § (7) bekezdése szerint a fenti ügyintézési határidőt onnantól kell számítani, hogy a Kbt. 154. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a közbeszerzéssel kapcsolatban rendelkezésre álló összes irat a Döntőbizottsághoz hiánytalanul beérkezett.

Az iratok hiánytalan beérkezéséről és az ügyintézési határidő kezdetéről a Döntőbizottság a Kbt. 154. § (1) bekezdésben meghatározott módon haladéktalanul értesíti az ügyfeleket és - amennyiben a Kbt. 154. § (1a) bekezdés szerinti határidő még nem telt el - a közbeszerzési ügyben érdekelteket.

A szerződés teljesítése/módosítása/Kbt. mellőzése kapcsán indult eljárásban, illetve olyan ügyben, ahol az eljárás hivatalból indul és a közbeszerzési szerződést már megkötötték az ügyintézési határidő a Kbt. 164. § (3) bekezdése szerint hatvan nap.

Minden más esetben az ügyintézési határidő a Kbt. 164. § (1) bekezdése szerint tizenöt nap, ha a Döntőbizottság tárgyalást tart, akkor a Kbt. 164. § (2) bekezdése szerint huszonöt nap.

Jogorvoslat a Döntőbizottság döntéseivel szemben

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, de közigazgatási perben kereseti kérelem terjeszthető elő, a végzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
továbbiakban: Ákr.) 114. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 169. § (1) bekezdése alapján. A végzés közigazgatási perben történő felülvizsgálatára a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdés és a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpont szerint a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, de a Fővárosi Törvényszék előtt közigazgatási per indítható, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a Kbt. 170. §-a alapján. A határozat közigazgatási perben történő felülvizsgálatára a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdés és a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpont szerint a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására/közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Mind a végzés, mind a határozat elleni keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, de kizárólag a Döntőbizottsághoz kell elektronikus úton benyújtani.

https://dontobizottsag.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/a-kozbeszerzesi-dontobizottsag-tajekoztatoja-az-elektronikus-ugyintezesrol/

A jogi képviselet a Kp. 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján kötelező. A kereseti kérelem elektronikus úton történő benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján kötelező.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A Kbt. 154. § (2) bekezdése alapján a jogorvoslati eljárás indításáról szóló végzés kézhezvételét követő öt napon belül az ajánlatkérő/mellőzésnél beszerző az érintett közbeszerzéssel/beszerzéssel/szerződésteljesítéssel/módosítással kapcsolatban rendelkezésre álló összes eredeti iratot megküldeni, vagy az EKR rendszerben lévő iratok tekintetében az adatokat a jogosultság megadásával hozzáférhetővé tenni. A benyújtott iratokat informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett, szerkeszthető formátumú változatát is meg kell küldeni ezzel egyidejűleg, amennyiben ezek ilyen formátumban rendelkezésre állnak. Az i-Form űrlaphoz nem csatolható iratok beküldését a http://kozbeszerzes.hu/tarhely-re történő feltöltéssel tehetik meg, és a kapott azonosító kódot a letöltés érdekében e-mailen kell a Döntőbizottsággal közölni.

Az ajánlatkérő köteles megjelölni, hogy a közbeszerzési eljárásban keletkezett dokumentum(ok) közül mely(ek) tartalmaznak üzleti titkot.

A Kbt. 165. § (7c) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérőnek nyilatkoznia kell arról is, ha a jogorvoslat tárgyává tett cselekményt a jogszabályba épített folyamatba épített ellenőrzést végző szervnek az érintett eljárásban adott előírása alapján már teljesítette.

A Kbt. 154. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő és a kérelmezett a tárggyal kapcsolatos észrevételeit (annak szerkeszthető formátumú változatával együtt) az eljárás megindításáról szóló értesítés kézbesítésétől számított öt napon belül teheti meg.

Az ügyfelek kötelesek - a Kbt. 163. §-a szerinti - jóhiszemű joggyakorlás követelményét betartani, ezen belül elsősorban a határidő elmulasztása, az irat nem az informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett, szerkeszthető formátumú változatban történő benyújtása esetén, illetve hamis adat közlése vagy az ügy elbírálása szempontjából lényeges adat elhallgatása miatt tízezer forinttól ötszázezer forintig, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forintig terjedő eljárási bírsággal sújthatók.

Az ügyfelek – előzetes egyeztetés alapján – az ügyintézési határidő kezdetétől számított tizedik napig ügyfélfogadási időben az iratokba betekinthetnek a Kbt. 162. § (1) bekezdése alapján.

Az ügyfelek – ideértve az ügyben részvételi szándékot jelző egyéb érdekelteket is – a bizonyítási eljárás lezárásáig jogosultak észrevételt, nyilatkozatot előterjeszteni.

A jogorvoslati eljárás megindítása esetén az ajánlatkérő a Kbt. 154. § (3) bekezdése szerint a folyamatban levő közbeszerzési eljárását felfüggesztheti, amiről köteles a Döntőbizottságot értesíteni. A felfüggesztés a folyamatban lévő eljárási határidőket a felfüggesztés időtartamával meghosszabbítja.

Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a Kbt. 131. § (7) bekezdés alapján a szerződést – részajánlattétel biztosítása esetén a jogorvoslati eljárással érintett részre vonatkozó szerződést – az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező döntés meghozataláig nem lehet megkötni kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [156. § (4) bekezdés].