Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Közlemények

A Döntőbizottság közleményei

A Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatója az ügyfelek jogorvoslati eljárásban történő kötelező képviseletének változásáról

A Döntőbizottság tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy 2023. november 8. napján hatályba lépett az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Beruházási törvény), melynek értelmében ettől a naptól módosult a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 145. § (7) bekezdése is, az alábbiak szerint: „A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban az állami közbeszerzési szaktanácsadói, kamarai jogtanácsosi vagy ügyvédi képviselet kötelező.”

E szerint a módosítás nem érinti az ügyfelek kamarai jogtanácsos és ügyvéd általi képviseletét, ugyanakkor e naptól felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók már nem láthatnak el képviseletet a Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban, helyettük állami közbeszerzési szaktanácsadók, vagy kamarai jogtanácsosok vagy ügyvédek járhatnak el.

A Kbt. 2023. november 8. napjától hatályos 197/D. § (2)-(3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a Beruházási törvény hatálybalépése napján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján a Közbeszerzési Hatóság által vezetett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékben szereplő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a törvény erejénél fogva az állami közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vételre kerül, amelyről a Közbeszerzési Hatóság az érintett személyt 15 napon belül írásban tájékoztatja, aki a kézhezvételtől számított 30 napon belül írásban nyilatkozik arról, hogy vállalja-e tevékenységének állami közbeszerzési szaktanácsadóként való végzését. Amennyiben az érintett közbeszerzési szaktanácsadó a fenti tájékoztatásra és nyilatkozattételre nyitva álló időtartam leteltét követően nem szerepel az állami közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékben, közbeszerzési szaktanácsadóként már nem láthat el a Kbt. 145. § (7) bekezdés szerinti képviseletet.

A Döntőbizottság a Kbt. 145. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezései értelmében az előtte folyó jogorvoslati eljárások minden szakaszában kötelező jelleggel vizsgálja, ellenőrzi az eljárásjogi feltételek - így a kötelező képviselet - meglétét is valamennyi ügyfél vonatkozásában.

A fentiek értelmében a Döntőbizottság előtt folyamatban lévő valamennyi jogorvoslati ügyben (ideértve a 2023. november 8. napja előtt indult ügyeket is) vizsgálni szükséges a közbeszerzési szaktanácsadói jogosultság meglétét/változását/megszűnését.

A Döntőbizottság nyomatékosan felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a fent hivatkozott Kbt. 197/D. § (2)-(3) bekezdései által érintett 15, illetve 30 napos átmeneti időszakban a közbeszerzési szaktanácsadói, ezáltal a Kbt. 145. § (7) bekezdése szerinti képviseleti jogosultság esetleges változásáról a Döntőbizottságot haladéktalanul értesíteni szíveskedjenek, a képviseleti jog megszűnése esetén – az esetleges álképviselet megelőzése érdekében is – haladéktalanul gondoskodjanak új, a törvényi feltételeknek megfelelő képviselő meghatalmazásáról és annak a Döntőbizottsághoz történő benyújtásáról.


A Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatója a 2023. évi téli igazgatási szünetről

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) tájékoztatja az ügyfeleket, hogy az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 6. § (1) bekezdése és a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig igazgatási szünet elrendelésére került sor.

https://kozbeszerzes.hu/hirek/a-kozbeszerzesi-hatosag-tajekoztatoja-a-2023-evi-teli-igazgatasi-szunetrol/

Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a jogorvoslati eljárások ügyintézési határidejébe. Az igazgatási szünet alatt a Döntőbizottság nem tart személyes ügyfélfogadást.

A Döntőbizottság ügyeletet tart, a Döntőbizottság Titkársága munkaidőben az alábbi telefonszámokon ad tájékoztatást az ügyfelek részére:

882-8594

882-8592

A Döntőbizottság a hozzá benyújtott valamennyi jogorvoslati kérelmet és hivatalbóli kezdeményezést haladéktalanul iktatja és a honlapon közzéteszi.

https://dontobizottsag.kozbeszerzes.hu/jogorvoslati-kerelmek/

A Döntőbizottság felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy kísérjék figyelemmel a honlapon közzétett jogorvoslati kérelmeket és hivatalbóli kezdeményezéseket, tekintettel arra, hogy a jogorvoslattal érintett közbeszerzési ügyekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 131. § (7) bekezdése alapján beáll a szerződéskötési moratórium.


1. A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelemfelhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről
A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan e cikkhez csatolt dokumentumban ismertetett bírósági ítéletekre és döntőbizottsági joggyakorlatra hívja fel a közbeszerzési eljárásokban részt vevők figyelmét.

2. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény mellékletének II.4. pontjáról
A Közbeszerzési Döntőbizottságra is vonatkozó, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény mellékletének II.4. pontjában meghatározott közérdekű adatokat itt találja.

3. A Közbeszerzési Döntőbizottság közleménye a közigazgatási cselekményeivel összefüggésben benyújtott keresetlevelek kötelező elektronikus kapcsolattartására vonatkozó szabályokról
A részletek itt találhatóak. A Közbeszerzési Döntőbizottság döntése elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásához szükséges űrlap e cikkhez csatoltan tölthető le.